ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС, 17.09.2021 г.

На основание чл.30 ал.2 и във връзка с чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман" свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 17.09.2021 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред :

 1. Приемане на вътрешни правила за работа на УС.
 2. Избор на зам. Председатели и секретар на сдружението.
 3. Откриване на груповия лов на едър дивеч за сезон 2021-2022 г.
 4. Провеждане на ловен събор 2021 г.
 5. Разни.

Председател на УС: Йордан Гергов


ПОКАНА за провеждане на Общо събрание на Сдружение „Ловно - рибарско дружество Мездра - Роман"

Сдружение „Ловно - рибарско дружество Мездра - Роман" свиква Общо-отчетно-изборно събрание на 30.07.2021Г. от 10.00 часа в ресторант „Родина" гр.Мездра ул Хр.Ботев №26.

Регистрацията на делегатите започва в 09.00 часа.

При липса на кворум началото е с 1 час по- късно.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за ловно-стопанската дейност на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за 2020 -2021 година;
 2. Отчет на Контролната комисия за 2020 -2021 година;
 3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2021 година;
 4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2021 година;
 5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2022 година;
 6. Мандатно освобождаване членовете на Управителния съвет и на Контролната комисия на Сдружението от заеманите длъжности;
 7. Избор на Председател и Управителен съвет, Председател и членове на Контролната комисия на Сдружението;
 8. Избор на делегати и резервни делегати в Общото събрание на НЛРС „СЛРБ”;
 9. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.

 10. Сдружение “Ловно – рибарско дружество – Мездра-Роман”

  О Б Я В А

   Сдружение “ЛРД – Мездра-Роман” организира курс за кандидат – ловци.

  Тел.за справка: 0888011616 , ОСЛР: Мариян Атанасов

  Обяви архив