Сдружение ”Ловно-рибарско дружество Мездра - Роман" е правоприемник и наследник на ЛРД - град Мездра, съществуващо от 1953 година като поделение на СЛРБ, без самостоятелна юридическа регистрация, ползваща тази на СЛРБ.

Сдружение “ЛРД Мездра - Роман” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване обществено-полезна дейност, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обединяващо Ловно-рибарски дружини съгласно приложения списък, изградени на базата на обособен Ловно-стопански район.

Сдружението осъществява дейността си под наименование – Сдружение “Ловно-рибарско дружество Мездра - Роман” със седалище и адрес на управление гр. Мездра, ул. Славейков № 3.