ГРАФИК

ЗА ЗАВЕРКА НА ЧЛЕНСКИ КАРТИ ЗА 2023 ГОДИНА

№ по ред

ДРУЖИНА

Дата за заверка

Час

 1.

Върбешница

08.12.2022

08.30

2.

Г.Бешовица - Цаконица

02.12.2022

08.30

3.

Горна Кремена

08.12.2022

10.00

4.

Долна Бешовица

15.12.2022

12.30

5.

Д.Кремена - Брусен

16.12.2022

12.30

6.

Лик - Дърманци

05.12.2022

08.30

7.

Елисейна

12.12.2022

8.30

8.

Зверино

06.12.2022

08.30

9.

Игнатица

06.12.2022

10.00

10.

Камено поле

07.12.2022

08.30

11.

Кален

12.12.2022

10.00

12.

Караш

13.12.2022

08.30

13.

Кунино

14.12.2022

08.30

14.

Курново

14.12.2022

10.00

15.

Люти брод

15.12.2022

08.30

16.

Люти дол

15.12.2022

10.00

17.

Моравица

16.12.2022

10.00

18.

Ослен Криводол

05.12.2022

10.00

19.

Оселна

16.12.2022

08.30

20.

Р.Бела,Боденец,Крапец

01.12.2022

08.30

21.

Радовене - Стояновци

05.12.2022

12.30

22.

Ребърково - Крета

06.12.2022

12.30

23.

Старо село

07.12.2022

12.30

24.

Струпец

07.12.2022

10.00

25.

Синьо бърдо

12.12.2022

12.30

26.

Типченица

08.12.2022

12.30

27.

Хубавене

13.12.2022

12.30

28.

Царевец

14.12.2022

12.30

При НЕ СПАЗВАНЕ на графика от дружината заверките ще се извършват през м.януари.

 

Съставил :…………П…………
ОСЛР М.Атанасов   


ГРАФИК

ЗА ЗАВЕРКА НА ЧЛЕНСКИ КАРТИ ЗА 2022 ГОДИНА

№ по ред

ДРУЖИНА

Дата за заверка

Час

 1.

Върбешница

14.12.2021

8.30

2.

Г.Бешовица - Цаконица

2.12.2021

8.30

3.

Горна Кремена

13.12.2021

10.00

4.

Долна Бешовица

13.12.2021

8.30

5.

Д.Кремена -Брусен

16.12.2021

8.30

6.

Лик - Дърманци

8.12.2021

8.30

7.

Елисейна

10.12.2021

8.30

8.

Зверино

9.12.2021

10.00

9.

Игнатица

14.12.2021

10.00

10.

Камено поле

7.12.2021

8.30

11.

Кален

16.12.2021

10.00

12.

Караш

6.12.2021

8.30

13.

Кунино

3.12.2021

8.30

14.

Курново

23.12.2021

8.30

15.

Люти брод

9.12.2021

8.30

16.

Люти дол

15.12.2021

8.30

17.

Моравица

23.12.2021

10.00

18.

Ослен Криводол

22.12.2021

10.00

19.

Оселна

20.12.2021

10.00

20.

Р.Бела,Боденец,Крапец

1.12.2021

8.30

21.

Радовене - Стояновци

22.12.2021

8.30

22.

Ребърково - Крета

9.12.2021

10.00

23.

Старо село

17.12.2021

8.30

24.

Струпец

15.12.2021

10.00

25.

Синьо бърдо

21.12.2021

8.30

26.

Типченица

20.12.2021

8.30

27.

Хубавене

21.12.2021

10.00

28.

Царевец

17.12.2021

10.00

При НЕ СПАЗВАНЕ на графика от дружината заверките ще се извършват през м.януари.

 

Съставил :…………П…………
ОСЛР М.Атанасов   


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛРД - с. Камено поле, 17.07.2021 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.З ОТ УСТАВА НА СЛРД”МЕЗДРД-РОМАН” И ПО ИСКАНЕ НА 1/3/ЕДНА ТРЕТА/ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА „Л Р Д- с.КАМЕНО ПОЛЕ” ПРИ СЛРД”МЕЗДРА-РОМАН” ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „Л Р Д- с.КАМЕНО ПОЛЕ” ПРИ СЛРД”МЕЗДРА-РОМАН” , СВИКМЕ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „Л Р Д- с.КАМЕНО ПОЛЕ” НАСРОЧЕНО ЗА 17.07.2021 ГОД./СЪБОТА/ ОТ 12,00 ЧАСА НА ФУРГОНА НА ДРУЖИНАТА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. 3апознаване с финансовото състояние на „ЛРД-с.Камено поле” и прочитане на финансов отчет за ловен сезон 2020 - 2021 год. от Председателя на дружината.
  2. Избор на ново ръководство на „ЛРД-с.Камено поле” при СЛРД”Мездра-Роман” - Председател, секретар - касиер, Контролна комисия , избор делегати за Общото събрание/конференция/ на сдружението - СЛРД”Мездра-Роман” насрочено за 30.07.2021 год., избор на ръководители на лов за ловния сезон 2021 - 2022 год. и охрана на дивеча, определяне и избор на ловци-членове на „ЛРД-с.Камено поле” за отстрел на хищници за ловен сезон 2021-2022 год.
  3. Стратегии и нови структурни начинания за лов в ловностопански район на „ЛРД-с.Камено поле” при СЛРД”Мездра-Роман”, във връзка с дадени дейности, както и връзки с обществеността и други мероприятия,и отчитане на средствата събирани от използваните разрешителни за групов и индивидуален лов , като и от други ловни мероприятия, както и събиране на допълнителни средства, тяхното изразходване относно ловни мероприятия на групата, встъпителен членски внос на нови членове на групата, и начин на приемане на нови членове в дружината.
  4. Допълнителни предложени и разисквания.

По искане на 1/3 /една трета/ от членовете на ЛРД - с.Камено поле.

Виж Покана в pdf формат

Виж Списък на положилите подпис за свикването на Общото събрание на ЛРД - с.Камено поле


ГРАФИК

за провеждане на отчетните събрания за 2020 г. по дружинки

№ по ред ЛРД Дата и час на събранието Място за провеждане на събранието
1 Върбешница 28.03.-12ч фургона
2 Г.Бешовица-Цаконица 28.03.-10ч центъра
3 Г.Кремена 21.03.-10ч ловна хижа
4 Д.Бешовица 28.03.-10ч центъра
5 Д.Кремена-Брусен 21.03.-11ч. с.Д.Кремена
6 Дърманци-Лик 21 03- 13ч кметство с.Лик
7 Елисейна 28.02.-19ч кметство Елисейна
8 Зверино 30.03.-14ч р-т на Мито Петрин
9 Игнатица 07.03.-19ч центъра
10 Камено поле 07.03.-19ч фургона
11 Караш 28.03.-12ч центъра
12 Кален 30.03.-10ч. ловна хижа
13 Кунино 14.03.-18ч. кметство Кунино
14 Курново 28.03.-18ч. центъра
15 Люти брод 28.03.-11ч залата на кметството
16 Люти дол 29.02.-13ч центъра
17 Моравица 30.03.-12ч ловна хижа
18 Ослен Криводол 28.03.-10ч язовира
19 Оселна 07.03.-18ч кметство Оселна
20 Р.Бяла-Боденец-Крапец 02.03.-11ч офиса на сдружението
21 Ребърково-Крета 23.03.-11ч с.Ребърково
22 Радовене-Стояновци 28.03.-12ч. с.Радовене
23 Струпец 28.03.-19ч центъра
24 Ст.село 16.03.-12ч фургона
25 Синьо бърдо 21.03.-12ч. ловна хижа
26 Типченица 14.03.-18ч. кметство
27 Хубавене 28.03.-11ч. ловна хижа
28 Царевец 21.03.-10ч кметство

График за провеждане на отчетно-изборните събрания за 2018 г. по дружинки

№ по ред ЛРД Дата и .00 ч.ас на събранието Място за провеждане на събранието
1 Върбешница 17.03.-12.00 ч. р-т Калето
2 Г.Бешовица-Цаконица 31.03.-10.30 ч. центъра
3 Г.Кремена 24.02.-12.00 ч. ловна хижа
4 Д.Бешовица 31.03.-10.00 ч. центъра
5 Д.Кремена-Брусен 17.03.-11.00 ч.. офиса на сдружението
6 Дърманци-Лик 17.03.-12.00 ч.. кметство с.Лик
7 Елисейна 24.02.-18.00 ч. кметство Елисейна
8 Зверино 24.03.-14.00 ч. центъра
9 Игнатица 25.02.-18.30 ч. центъра
10 Камено поле 16.03.-18.00 ч. центъра
11 Караш 31.03.-12.00 ч. центъра
12 Кален 17.03.-11.00 ч.. ловна хижа
13 Кунино 24.02.-18.00 ч.. кметство Кунино
14 Курново 31.03.-12.00 ч.. центъра
15 Люти брод 31.03.-11.00 ч. залата на кметството
16 Люти дол 11.03.-11.00 ч. центъра
17 Моравица 03.03.-12.00 ч. ловна хижа
18 Ослен Криводол 31.03.-11.00 ч. язовира
19 Оселна 24.03.-17.00 ч. кметство Оселна
20 Р.Бяла-Боденец-Крапец 18.03.-11.00 ч. офиса на сдружението
21 Ребърково-Крета 31.03 с.Ребърково
22 Радовене-Стояновци 11.03.-11.00 ч. ч.-ще с.Стояновци
23 Струпец 31.03.-19.00 ч. центъра
24 Ст.село 17.03.-17.30 ч. фургона
25 Синьо бърдо 18.03.-12.00 ч.. ловна хижа
26 Типченица 27.01.-18.00 ч.. кметство
27 Хубавене 31.03.-19.00 ч.. ч.-ще с.Хубавене
28 Царевец 10.03.-11.00 ч. кметство

График за провеждане на отчетно-изборните събрания за 2017 г. по дружинки

№ по ред ЛРД Дата и ч.ас на събранието Място за провеждане на събранието Отговорник
1 Върбешница 11.03.2017 г. -12 ч. р-т Калето  
2 Г.Бешовица-Цаконица 18.03.2017 г. -10.30 ч. центъра  
3 Г.Кремена 18.02.2017 г. -11 ч. ловна хижа  
4 Д.Бешовица 31.03.2017 г. -10 ч. центъра  
5 Д.Кремена-Брусен 11.03.2017 г. -11 ч. офиса на сдружението  
6 Дърманци-Лик 18.03.2017 г. -12 ч. кметство с.Лик  
7 Елисейна 25.02.2017 г. -19 ч. кметство Елисейна  
8 Зверино 04.03.2017 г. -14 ч. центъра  
9 Игнатица 25.02.2017 г. -18.30 центъра  
10 Камено поле 31.03.2017 г. -19 ч. центъра  
11 Караш 11.03.2017 г. -12 ч. центъра  
12 Кален 11.03.2017 г. -11 ч. ловна хижа  
13 Кунино 18.03.2017 г. -18 ч. кметство Кунино  
14 Курново 31.03.2017 г. -12 ч. центъра  
15 Люти брод 04.03.2017 г. -11.30 ч. залата на кметството  
16 Люти дол 12.02.2017 г. -11 ч. центъра  
17 Моравица 03. 03.2017 г. -14 ч. ловна хижа  
18 Ослен Криводол 18.03.2017 г. -11 ч. язовира  
19 Оселна 18.03.2017 г. -17 ч. кметство Оселна  
20 Р.Бяла-Боденец-Крапец 19.03.2017 г. 17`. офиса на сдружението  
21 Ребърково-Крета 18.03.2017 г. ловна хижа  
22 Радовене-Стояновци 11.03.2017 г. -11 ч. ч.-ще с.Стояновци  
23 Струпец 31.03.2017 г. -19 ч. центъра  
24 Ст.село 31.03.2017 г. -18 ч. фургона  
25 Синьо бърдо 18.03.2017 г. -12 ч. ловна хижа  
26 Тип ч.еница 18.03.2017 г. -18 ч. кметство  
27 Хубавене 31.03.2017 г. -19 ч. ч.-ще с.Хубавене  
28 Царевец 18.03.2017 г. -10.30 ч. кметство  

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ЗАВЕРИЛИ ЧЛЕНСКАТА СИ КАРТА ЗА 2016 ГОД. (към 28.06.2016г.)

Върбешница

Александър Николов Стоянов
Борис Алексиев Петров
Валентин Данчов Петков
Венко Тодоров Петков
Георги Ваньов Петров
Георги Иванов Георгиев
Детелин Александров Николов
Детелин Тошев Стоянов
Димитър Христов Котов
Динко Валериев Динков
Драгомир Тодоров Илиев
Емил Цветанов Мишонов
Ивайло Манчев Аврамов
Илия Василев Нинов
Илия Николов Мишонов
Ина Валериева Динкова
Кирил Ангелов Величков
Кирил Тодоров Врачовски
Кристиан Радев Николов
Любомир Милков Левчев
Мариян Георгиев Атанасов
Мирослав Иванов Маринов
Николай Валентинов Милушев
Николай Илиев Мишонов
Николай Петров Иванов
Николай Цветанов Найденов
Петко Цветанов Статков
Пламен Милчев Петков
Светослав Мирчев Станоев
Иво Георгиев Цонков
Тони Христов Иванов
Христо Георгиев Христов
Христо Иванов Августинов
Цветан Петков Статков
Юри Тодоров Николов

Горна Бешовица - Цаконица

Ангел Велчев Ангелов
Ангел Славчев Христов
Андрей Данчев Данов
Асен Йорданов Александров
Валентин Георгиев Роялски
Валентин Петров Ценовски
Валентин Стефанов Томовски
Валтер Георгиев Фиков
Владимир Ангелов Ангелов
Гаврил Николов Павлов
Георги Валентинов Роялски
Георги Валтеров Фиков
Даниел Ангелов Ангелов
Даниел Славчев Иванов
Данчо Динков Данов
Денислав Тошков Ангелов
Десислав Милчев Бойчев
Димитър Красимиров Йотов
Евгени Асенов Александров
Емануил Пламенов Георгиев
Иван Тотков Къчев
Иван Ангелов Иванов
Иван Николов Петров
Иван Пламенов Георгиев
Христо Йорданов Йорданов
Цеко Митков Петровски
Йордан Гешов Димитров
Христо Борисов Маринов
Калин Иванов Петков
Калин Цветков Тодоров
Красимир Петринов Петков
Мартин Пламенов Иванов
Мартин Тошков Ангелов
Мирослав Веселинов Иванов
Мирослав Славчев Иванов
Митко Христов Маринчев
Митко Цеков Петровски
Никодим Иванов Нанов
Николай Данчев Данов
Николай Христов Петков
Тихомир Цветков Петков
Петко Маринов Петков
Петър Христов Петков
Пламен Весков Вътов
Пламен Иванов Георгиев
Пламен Младенов Петров
Радослав Янакиев Янев
Тихомир Ангелов Тодоров
Тодорин Петров Павлов
Тошко Дешков Ангелов
Тошко Иванов Къчев
Хитомир Петров Петков

Горна Кремена

Бойко Петков Нецов
Венцислав Христов Шантурковски
Веселин Петров Димитровски
Георги Йотов Танчев
Георги Христов Лаков
Даниел Георгиев Маньовски
Данчо Цеков Георгиев
Емануил Атанасов Павлов
Емил Георгиев Пановски
Филип Венелинов Железаров
Емил Цеков Пановски
Иван Христов Мишовски
Кирил Пламенов Кръстарски
Кирил Цветков Христов
Красимир Иванов Лашков
Любомир Георгиев Любомиров
Милчо Гергов Дочовски
Мирослав Иванов Илиевски
Мирослав Иванов Пашински
Мирослав Николов Вълчиновски
Митко Цолов Драгановски
Михаил Красимиров Петров
Цветомир Емилов Пановски
Цветомир Митков Драгановски
Пешо Костадинов Стоев
Пламен Кирилов Кръстарски
Стефан Петков Трифонов
Христо Бълчев Влаховски
Теодор Руменов Николчовски
Тихомир Христов Шантурковски
Тошко Маринов Панчев
Филип Венелинов Железаров

Долна Бешовица

Ангел Димитров Ангелов
Борислав Данчов Димитров
Владислав Лалов Лалов
Димитър Ангелов Вътков
Ивайло Емилов Годжовски
Иван Тодоров Митов
Иванчо Ценков Александров
Йохан Петков Рашев
Николай Стефанов Николов
Петър Иванов Кръстев
Петьо Начев Бельовски
Пламен Митков Димитров
Славчо Ангелов Славов
Спас Тодоров Спасов
Станислав Христов Господинов
Стефан Маринов Лалов
Цветан Йотков Ценков
Цветомир Йотов Куновски
Юлиан Илиев Йончев
Борислав Иванов Цанов
Борис Иванов Беленски
Кирил Благоев Гергов
Иван Петров Кръстев

Долна Кремена – Брусен

Венцислав Костадинов Серафимов
Весел Викентиев Етугов
Веселин Цолов Тодоров
Галин Георгиев Георгиев
Гено Петров Христов
Антонио Станимиров Бързашки
Георги Пешев Николов
Митко Кирилов Генов
Динко Милчев Динков
Евгени Митов Генов
Евгения Константинова Христова
Янислав Костадинов Костов
Ивайло Христов Иванов
Иван Борисов Минковски
Иван Веселинов Цолов
Илия Василев Илиев
Чавдар Паисий Панов
Йордан Илиев Поппетровски
Калин Василев Костов
Красимир Алипиев Воденичарски
Цветан Генов Христов
Крум Иванов Коцев
Любомир Генов Мишев
Митко Христов Гърджалийски
Николай Илиев Поппетровски
Николай Тодоров Николов
Павел Марчелов Атанасов
Петър Добруджанов Атанасов
Пламен Веселинов Тодоров
Пламен Веселинов Цолов
Румен Василев Серафимов
Светослав Захариев Илиев
Светослав Илков Пазийски
Станимир Ценов Бързашки
Станислав Василев Серафимов
Теодор Ценов Бързашки
Тихомир Иванов Христов
Тодор Николаев Николов

Дърманци – Лик

Александър Тошев Александров
Асен Рангелов Виденов
Борис Тодоров Цветков
Валентин Кръстев Кръстев
Валя Цветанова Тодорова
Васил Симеонов Стаменов
Веско Димитров Иванов
Георги Кръстев Канов
Георги Неголов Пенчев
Георги Тодоров Давидков
Георги Христов Луканов
Георги Цветанов Петров
Димитър Валентинов Кузов
Красимир Йорданов Кръстев
Добромир Александров Александров
Йордан Кръстев Йорданов
Ива Гаврилова Тодорова
Венелин Детелинов Венчев
Иван Георгиев Каменов
Иван Дилов Дилов
Иван Йорданов Йорданов
Иван Йорданов Ценов
Иван Михайлов Спиров
Иван Павлинов Пенчев
Иван Петров Пеловски
Иван Петров Тодоров
Иван Тотков Михайлов
Иван Христов Иванов
Йоло Йорданов Йотов
Цветан Николов Димитров
Мирослав Кръстев Иванчев
Николай Асенов Андреев
Николай Йорданов Диков
Николай Нецов Вълчовски
Николай Панчев Петров
Николай Христов Николов
Павлин Николов Димитров
Павлин Симеонов Стаменов
Цветан Иванов Хумарски
Пламен Нецов Вълчовски
Цветан Атанасов Атанасов
Симеон Василев Стаменов
Стефчо Иванов Драганов
Страхил Славчев Стаменов
Тодор Иванов Тодоров
Тошко Александров Александров
Тошко Георгиев Кръстев
Тошко Петков Кръстев

Елисейна

Бойко Христов Божилов
Валентин Иванов Димитров
Валери Иванов Митов
Венелин Кръстев Димитров
Владимир Стоянов Стоянов
Георги Маринов Ангелов
Георги Петров Кръстев
Георги Симеонов Симеонов
Гриша Митов Каменов
Даниел Димитров Марков
Димитър Марков Христов
Венелин Николаев Георгиев
Ивайло Иванов Кръстев
Иван Петров Илиев
Илия Кирилов Игнатов
Калин Иванов Кръстев
Камен Каменов Недялков
Камен Петров Каменов
Красимир Стоянов Цонев
Любен Петров Лалов
Марио Георгиев Христов
Мартин Иванов Василев
Мирослав Красимиров Григоров
Митко Петров Алексов
Недялко Христов Недялков
Николай Атанасов Иванов
Николай Гришев Митов
Огнян Георгиев Минев
Огнян Тодоров Митов
Павел Атанасов Цветков
Павлин Симеонов Стефанов
Петко Станев Петков
Петър Илиев Кръстев
Петър Стефанов Петров
Петър Тодоров Петров
Пламен Симеонов Симеонов
Сашо Митев Димитров
Станислав Петков Станев
Ствфан Кръстев Стефанов
Стоян Илиев Стоянов
Стоян Кръстев Цонев
Стоян Петров Георгиев
Цанко Кръстев Цонев

Зверино

Аврам Руменов Аврамов
Анастас Найденов Иванов
Валери Иванов Василев
Веселин Цанков Ненчев
Вълко Илиев Маринов
Георги Ангелов Давидов
Георги Борисов Милетиев
Георги Иванов Христов
Димитър Каменов Найденов
Ивайло Ямандиев Михайлов
Иван Александров Цветков
Илия Николов Ненчев
Цветан Петров Кръстев
Илиян Тошков Недялков
Христо Пламенов Недялков
Калин Руменов Николов
Лъчезар Ромеов Луканов
Любомир Кирилов Иванов
Людмил Венциславов Вълчковски
Милен Христов Чирпанлиев
Мирослав Георгиев Ненчев
Николай Иванов Стоянов
Никола Кирилов Найденов
Петър Иванов Петров
Петър Любомиров Иванов
Пламен Веселинов Петков
Румен Иванов Николов
Тихомир Димитров Димитров
Цветан Огнянов Кръстев
Цонко Томов Василев
Чавдар Бойков Божилов
Георги Павлинов Димитров
Анатоли Анастасов Иванов
Салваторе Ди Джорджо

Игнатица

Анатоли Тошков Луканов
Ангел Младенов Петков
Бисер Цанков Симеонов
Велян Николаев Христов
Веселин Иванов Атанасов
Веселин Петков Василев
Ивайло Веселинов Атанасов
Момчил Пепиев Семков
Илия Недялков Тодоров
Илия Трифонов Николов
Йордан Богданов Георгиев
Калин Николаев Христов
Камен Петров Йорданов
Константин Петков Петков
Методи Атанасов Николов
Мирослав Ангелов Петков
Николай Пешев Христов
Петър Светославов Асенов
Петър Цветанов Кръстев
Пламен Красимиров Кирилов
Светлин Венелинов Цеков
Славейко Цветанов Савов
Стамен Методиев Атанасов
Станимир Иванов Николов
Стилян Николаев Бойчев
Цветан Бойчев Иванов
Цоло Нецов Цолов
Явор Найденов Христов
Асен Светославов Асенов
Бисер Цветанов Иванов
Мирослав Николаев Бойчев

Камено поле

Александра Иванова Тодорова
Алекси Иванов Тодоров
Ангел Цеков Денов
Атанас Тодоров Данаилов
Васил Тодоров Дочев
Васил Цветков Камарашки
Веселин Иванов Костадинов
Владислав Валериев Ботев
Гошо Димитров Гергов
Гълъбин Иванов Миляков
Денислав Йотов Йотов
Иван Любомиров Лаков
Димитър Горанов Гоцев
Цветослав Георгиев Гергов
Иван Алексиев Тодоров
Николай Димитров Стойнев
Иван Димов Иванов
Цветелин Иванов Иванов
Иван Христов Иванов
Иван Цветков Иванов
Иво Цветанов Иванов
Красимир Кирилов Рашев
Людмил Гергов Гергов
Милен Петров Милев
Мирослав Иванов Душков
Николай Недялков Стефанов
Огнян Гаврилов Мутев
Петър Иванов Петров
Петър Николов Петров
Петър Петров Петров
Петър Цветанов Дошков
Пламен Петков Илиевски
Пламен Йотов Йотов
Ромео Стаменов Никифоров
Станислав Стефанов Димитров
Цветан Костов Иванов
Тихомир Ангелов Новоселски
Цанко Милчов Цолов
Тихомир Христов Ценов
Християн Тихомиров Прокопиев
Христо Иванов Душков
Цанко Георгиев Минев

Кален

Ангел Иванов Петров
Борислав Любенов Михайловски
Венелин Иванов Веков
Венцислав Иванов Гергов
Венцислав Любенов Вълъчковски
Герго Стефанов Митов
Диян Тодоров Моновски
Захари Бранимиров Тасков
Ивайло Цолов Тошев
Иван Венциславов Иванов
Красимир Иванов Димитров
Любомир Бориславов Михайловски
Милчо Боянов Веков
Митко Цеков Марински
Николай Венков Венковски
Нинчо Василев Василев
Павел Гергов Павлов
Петър Николаев Цолов
Пламен Цеков Марински
Продан Гергов Иванов
Тихомир Благоев Вутов
Тихомир Деянов Пешински
Тошко Василев Тошев
Христо Цеков Цеков
Цветан Христов Василев
Цветослав Костадинов Митов
Цеко Митов Марински

Караш

Богдан Маринов Цеков
Богдан Цветанов Йотов
Борислав Стоянов Стоянов
Борислав Томов Томов
Боян Петков Андреев
Валентин Цветанов Иванов
Валери Георгиев Ролански
Валери Гергов Вълчев
Веселин Василев Вълчев
Веселин Кръстев Павлов
Веселин Николов Миков
Веселин Петров Филипов
Виолета Христова Велева
Владимир Борисов Ненов
Владислав Цветанов Младенов
Георги Димитров Попиванов
Георги Николов Георгиев
Данаил Любомиров Петров
Дошко Пешев Додев
Драгомир Кънчев Данков
Ивайло Любомиров Петров
Калин Богданов Ценов
Иван Ивайлов Иванов
Иван Крумов Коцев
Иван Цветанов Маринов
Пламен Бориславов Велев
Илин Георгиев Попов
Илия Димитров Цончев
Калин Тихомиров Христов
Красимир Георгиев Грозданов
Любомир Вълчев Начев
Любомир Замфиров Петров
Марин Върбанов Найденов
Марин Николаев Недялков
Марин Цанков Маринов
Мариус Лазаров Лаков
Милен Йотов Аврамов
Милен Найденов Томов
Мирослав Петков Петков
Митко Йотов Кацарски
Мичо Кръстев Мичев
Николай Георгиев Мичев
Николай Миков Миковски
Николай Петков Найденов
Орлин Костадинов Тодоров
Павел Петков Кировски
Петко Николаев Найденов
Петко Вълчев Петков
Петко Иванов Николов
Петър Ангелов Чалъков
Петър Веселинов Филипов
Цветан Иванов Попов
Пламен Пламенов Павлов
Полимир Иванов Петков
Радослав Людмилов Контев
Росица Петрова Нинова
Стоян Димитров Тодоров
Стоян Лазаров Йотов
Ценко Иванов Благоев
Тихомир Христов Христов
Тихомир Цолов Тодоров
Томо Василев Гицов
Христо Вутов Петков
Христо Деянов Касаджиков
Цанко Тодоров Вутов
Цветан Връбчев Петков
Цветан Данчев Цолов
ЦветанБогданов Йотов

Кунино

Валентин Вутов Йолов
Валентин Цанов Нейков
Васил Симеонов Нейков
Цено Радев Радев
Венцислав Иванов Бърдаров
Цветомир Николаев Ценов
Веселин Валентинов Йолов
Веска Валентинова Вутова
Григор Валентинов Петков
Цветомир Драганов Даков
Иван Димитров Кръстев
Иван Стефчов Драганов
Иво Димитров Йотов
Йоло Богданов Петков
Красимир Георгиев Кузманов
Христо Томов Къновски
Лъчезар Георгиев Лазаров
Любомир Георгиев Лилов
Марин Иванов Маринов
Марин Недялков Нанков
Николай Божилов Божилов
Николай Йорданов Шумаров
Огнян Христов Атанасов
Петко Василев Цветанов
Петър Атанасов Вутов
Петър Николаев Бебов
Петър Петров Марковски
Петър Петров Марковски
Радослав Пламенов Петров
Розина Петрова Банова
Станислав Димитров Маринов
Тедор Иванов Дутков
Тома Петков Томов
Тони Нанков Трифонов
Христо Григоров Кънински

Курново

Алекси Велев Алексиев
Васил Николов Кьолиев
Вельо Алексиев Велев
Венелин Ценов Петров
Веселин Ценов Гергов
Владислав Динков Иванов
Цоло Веселинов Тодоров
Ивайло Христов Илиев
Иван Николов Христов
Иван Христов Иванов
Йордан Тонов Тонов
Пламен Ивайлов Московски
Красимир Алексиев Йолов
Красимир Велев Алексиев
Цонко Иванов Цонков
Любомир Георгиев Пенчев
Любомир Николов Попов
Марин Илиев Тошев
Цветан Стойов Йорданов
Мирослав Цонков Петков
Никола Кръстев Орловски
Николай Веселинов Гергов
Николай Иванов Буров
Николай Ценов Гергов
Огнян Ценов Гергов
Петко Вутов Цонински
Пламен Василев Цонински
Стефан Димитров Каралийски
Стефан Стефанов Любенов
Христо Ивайлов Христов
Христо Иванов Иванов
Христо Цветанов Йолов

Люти брод

Абдул Илах Али Хамуд
Андрей Борисов Дурмишев
Кристиян Светославов Илиев
Виктор Красимиров Христов
Валентин Христов Димитров
Цветомир Митков Петров
Ванюша Ганчев Тодоров
Владимир Велков Владинов
Григор Иванов Гоцев
Димитър Илиев Вълчев
Димчо Динов Йотов
Драгомир Йорданов Йорданов
Евгени Антонов Илиев
Ивайло Бенчев Бенчев
Тома Ангелов Стоянов
Ивайло Стефчов Велчев
Иван Цветков Григоров
Илия Димитров Вълчев
Калин Костов Костов
Красимир Вутов Христов
Красимир Стоянов Маринов
Красимир Янков Якимов
Митко Илиев Каменов
Петър Маринов Недялков
Пламен Николаев Котов
Румен Йорданов Добрилов
Румен Пасков Русинов
Севдалин Симеонов Събев
Стефчо Велчев Йорданов
Стойчо Апостолов Стоянов
Стоян Красимиров Маринов
Тодор Кирилов Фачиков

Люти дол

Амтон Методиев Димитров
Атанас Алипиев Драганов
Васил Михайлов Михайлов
Венцислав Симеонов Хумарски
Веселин Иванов Петров
Генади Марчелов Атанасов
Георги Йорданов Георгиев
Григор Томов Григоров
Захари Лазаров Николов
Ивайло Симеонов Хумарски
Иван Михайлов Михайлов
Светослав Цветков Матов
Кирил Димитров Тошев
Любомир Маринов Илиев
Людмил Иванов Николов
Никола Костов Джорошки
Николай Христов Джорошки
Павел Василев Василев
Петър Ангелов Господинов
Пламен Цветанов Апостолов
Радослав Людмилов Радев
Радослав Николов Николов
Стефан Григоров Томов
Тома Григоров Томов
Чавдар Иванов Ангелов
Цветан Евдокиев Апостолов
Цветослав Йорданов Лацов

Моравица

Александър Христов Иванов
Андрей Севдалинов Минов
Божидар Георгиев Пащрапански
Васил Христов Генов
Иво Огнянов Илиев
Владимир Петров Василев
Димитър Георгиев Начев
Драгомир Борисов Драганов
Драгомир Георгиев Йорданов
Драгостин Василев Генов
Стоьо Георгиев Добринов
Иво Христов Йотов
Красимир Емилов Енчев
Красимир Цветков Николов
Мирослав Костадинов Иванов
Петър Тодоров Василев
Петър Христов Лаков
Росен Валентинов Ценов
Светослав Ангелов Давидов
Спас Георгиев Димитров
Спас Тошев Спасов
Тихомир Готов Ценов
Цветко Симеонов Иванов
Цветомир Севдалинов Минов
Ивайло Станчев Симеонов
Данаил Божидаров Големанов
Христо Ценов Иванов

Ослен Криводол

Венцислав Василев Спасов
Гергана Руменова Петрова
Данаил Стоянов Николов
Георги Асенов Петков
Донка Петкова Беломорска
Ивайло Маринов Мишев
Ивайло Петров Христов
Ивайло Христов Милов
Иван Георгиев Цанов
Юлиан Боянов Цолов
Илиян Иванов Генов
Йовчо Нинов Кънчев
Йордан Недев Недев
Калин Кръстев Ветов
Калин Стоянов Генов
Кръстьо Димитров Бучински
Росен Иванов Иванов
Румен Гетов Петков
Симеон Тодоров Петров
Тодор Василев Беломорски
Тодор Стилянов Стоев

Оселна

Александър Павлов Лазаров
Бенко Костадинов Илиев
Бойчо Йорданов Каменов
Борислав Алексиев Коцев
Валери Иванов Павлов
Владко Стоянов Йорданов
Данаил Александров Цветков
Даниел Каменов Каменов
Дари Иванов Христов
Денислав Насков Цветков
Димитър Иванов Иванов
Димитър Каменов Василев
Здравко Иванов Иванов
Ивелин Димитров Иванов
Йордан Борисов Дамянов
Камен Кръстев Илиев
Любомир Николов Недялков
Мило Иванов Йорданов
Мирослав Симеонов Димитров
Николай Бориславов Коцев
Пламен Бойчев Йорданов
Росен Богданов Николов
Росен Дамянов Илиев
Станимир Каменов Димитров
Цвета Павлова Маркова

Р. бяла – Боденец – Крапец

Ангел Горанов Горанов
Бисер Коцев Дилов
Борислав Василев Къркишковски
Владислав Петков Петков
Владимир Янакиев Пенчев
Владислав Цветков Василев
Тихомир Цветанов Тончев
Галин Ангелов Горанов
Генади Милчев Илиев
Григор Тодоров Готов
Денислав Славейков Петков
Драгомир Любомиров Величков
Емил Петров Петров
Здравко Тодоров Йотов
Иван Велков Горчилов
Иван Вълчев Иванов
Мартин Милчев Мишев
Александър Красимиров Младенов
Илия Иванов Тодоров
Йордан Костов Аризанов
Йотко Цветанов Манов
Венцислав Иванов Георгиев
Кирил Василев Цветков
Коцо Борисов Дилов
Красимир Александров Младенов
Красимир Тодоров Тошев
Кузман Кузманов Колев
Людмил Петков Петков
Милчо Гергов Гергов
Николай Йорданов Иванов
Цветан Николов Василев
Николай Петров Генов
Николай Христов Драганов
Николай Ценов Николов
Павлин Николов Горанов
Петко Любенов Петков
Пламен Валериев Петков
Пламен Дантев Пешевски
Румен Найденов Горанов
Свилен Йорданов Костов
Станислав Нейков Нейков
Стоян Йотов Петров
Цветан Йотов Манов
Цветан Красимиров Костов
Христо Георгиев Митов
Христо Любенов Михайловски
Цветан Георгиев Костов

Ребърково – Крета

Анатоли Богданов Вътовски
Aндриан Христов Мицев
Бисер Иванов Иванов
Благой Василев Койчев
Васил Стоянов Василев
Васко Георгиев Георгиев
Венцислав Илиев Тодоров
Веселин Иванов Тодоров
Георги Валентинов Иванов
Георги Васков Георгиев
Чавдар Александров Сандов
Данчо Цветанов Стоянов
Димитър Георгиев Янков
Димитър Иванов Нецов
Димитър Цветанов Димитров
Иван Виолетов Коцев
Иван Цветанов Иванов
Йордан Тодоров Гергов
Любомир Николов Стоянов
Мицо Томов Мицов
Никифор Цонев Николов
Николай Тодоров Тодоров
Петко Юлианов Петков
Пламен Васков Георгиев
Пламен Цветков Кръстев
Румен Александров Йотов
Симеон Иванов Трифонов
Стефан Красимиров Стефанов
Тихомир Викторов Иванов
Тодор Иванов Тодоров
Томо Костов Миланов
Цветан Иванов Цветанов
Цветан Иванов Иванов
Цветко Христов Цветков
Цветозар Георгиев Митрински
Цветомир Бойков Кръстев

Радовене – Стояновци

Адриан Кирилов Петров
Валентин Нешков Стефанов
Веселин Петков Вълков
Генади Христов Георгиев
Димитър Вълев Димитров
Димитър Димитров Кътев
Димитър Михайлов Кътев
Евгени Миленов Нанков
Живко Трифонов Петков
Иван Веселинов Петков
Иван Христов Иванов
Йонко Нинов Нинов
Калоян Красимиров Найденов
Красимир Ивайлов Иванов
Красимир Найденов Лалов
Лъчезар Георгиев Христов
Любомир Веселинов Миланов
Михаил Иванов Генов
Николай Веселинов Петков
Николай Цветанов Велчев
Николай Цветанов Павлов
Нино Стефанов Нинов
Петър Симеонов Нейков
Пламен Боянов Петков
Пламен Цветанов Велчев
Светослав Свиленов Кръстанов
Свилен Светославов Кръстaнов
Стойчо Лазаров Стоев
Тихомир Божидаров Василев
Хачик Сисак Маркосян
Хрисимир Тодоров Тодоров
Христо Лалов Христов
Цветомир Маринов Цонков
Цветко Симеонов Димитров
Валери Йорданов Гергов
Светлин Пламенов Стоянов
Емил Иванов Митински

Старо село

Адриян Ненчев Иванов
Васил Димитров Ватов
Георги Богданов Георгиев
Януш Василев Янев
Ивайло Петков Петров
Иван Асенов Янкулов
Иван Стефанов Кинов
Иван Цветанов Иванов
Иво Илиев Йолов
Иво Стефчов Иванов
Йордан Стефанов Митов
Красимир Костов Иванов
Красимир Любомиров Митински
Кръстьо Йотов Петров
Любен Колев Генов
Николай Андрианов Иванов
Николай Илиев Стоянов
Николай Йорданов Николов
Пламен Красимиров Иванов
Пламен Цветанов Христов
Светлин Андрианов Иванов
Стефан Ценов Стефанов
Стефан Йорданов Митов
Стефан Христов Иванов
Цветан Пецов Павлов
Цветан Иванов Наков

Струпец

Валери Лилов Стаменов
Веселин Петров Динков
Виктор Иванов Стайков
Владимир Йолов Вълков
Галина Веселинова Петронова
Ивайло Вутов Йолов
Иван Бончев Велчев
Цветан Димитров Илиев
Иван Христов Спасов
Цоко Миков Цанов
Иво Петков Йолов
Илия Каменов Илиев
Камен Илиев Каменов
Камен Илиев Каменов
Николай Цветанов Георгиев
Павлин Пенков Вутов
Петко Иванов Велчев
Петко Йолов Миков
Пламен Вельов Гълъбов
Пламен Илиев Петков
Цветослав Николаев Георгиев
Тошко Цолов Вълков
Цветелин Каменов Илиев

Синьо бърдо

Ваньо Тодоров Иванов
Велизар Тошков Дичев
Велчо Мишев Велчев
Вероника Ваньова Иванова
Владимир Георгиев Милев
Георги Йорданов Георгиев
Георги Милчев Милев
Димитър Tодоров Вълчев
Иван Венциславов Нинов
Иван Стоянов Стоянов
Иван Цолов Кръстев
Йордан Димитров Иванов
Йордан Иванов Йолов
Калоян Митков Маринов
Любен Спиридонов Павлов
Любомир Стефанов Николов
Любомир Филипов Илиев
Марек Иванов Кузов
Теодор Валентинов Тодоров
Митко Цеков Данов
Михаил Иванов Цолов
Момчил Георгиев Милев
Иван Йорданов Йолов
Николай Иванов Вутов
Павлин Николов Петков
Цветомир Йорданов Йолов
Пламен Тошков Дичев
Tошко Цолов Дичев
Цветан Георгиев Цолов
Цветомир Иванов Цолов
Цветослав Йорданов Йолов
Цоло Иванов Иванов

Типченица

Анатоли Василев Георгиев
Божидар Пенчев Големанов
Борислав Кръстев Иванов
Валентин Илчев Христов
Венелин Нестеров Димитров
Веселин Валентинов Митов
Владимир Николаев Николов
Георги Димитров Димитров
Юлиан Георгиев Димитров
Георги Петров Христов
Деница Сергеева Киркова
Цанко Иванов Петков
Димитър Иванов Маринов
Димитър Павлов Павлов
Христо Иванов Маринов
Емил Любенов Йотов
Иван Димитров Маринов
Иван Йорданов Иванов
Иван Кръстев Иванов
Илиян Митков Миков
Йохан Димитров Цветков
Кирил Методиев Иванов
Стефан Иванов Иванов
Мирослав Илиев Гетов
Николай Лазаров Николов
Николай Павлинов Павлов
Пламен Димитров Цветков
Пламен Илчев Маринов
Пламен Красимиров Кърлов
Пламен Николаев Павлов
Сергей Кирилов Кирков
Румен Симеонов Симеонов

Хубавене

Андрей Маринов Величков
Божидар Красимиров Кръстев
Бойчо Радков Ерменков
Валери Иванов Петров
Васил Иванов Василев
Петър Ивов Николов
Велчо Велев Василев
Веселин Николов Вътов
Виктор Христов Василев
Владимир Минков Костов
Цветан Гергов Павлов
Дамян Нинов Ангелов
Дилян Недков Вълчев
Славейко Иванов Ангелов
Иван Ангелов Вътов
Иван Грозданов Иванов
Иван Петков Иванов
Иван Славейков Иванов
Йохан Иванов Дачов
Пламен Георгиев Кръстев
Красимир Бонов Кръстев
Красимир Георгиев Кръстев
Кръстьо Димитров Кръстев
Любомир Иванов Кънчев
Мариян Николайчов Найденов
Николай Веселинов Вътов
Николай Иванов Кънчев
Петко Георгиев Петков

Царевец

Борислав Борисов Дончев
Борислав Стоянов Христов
Боян Илиев Григоров
Валери Иванов Тодоров
Валери Йерротеев Иванов
Васил Димитров Матинов
Васил Петков Христов
Венцислав Кътов Кътов
Веселин Цеков Дилов
Генади Събков Събков
Георги Иванов Василев
Георги Илийчов Илиев
Даниел Димитров Стефановски
Цветомир Илийчов Илиев
Димчо Славейков Сълков
Драгомир Владимиров Маринов
Илийчо Кънев Илиев
Илия Петков Илиев
Красимир Георгиев Тодоров
Николай Вътков Кътов
Николай Йорданов Иванов
Петър Иванов Стоянов
Тошко Илиев Григоров
Пламен Стефчов Петков
Събин Генадиев Събков
Румен Иванов Стоянов
Светлин Георгиев Георгиев
Светлин Хрисимиров Попов
Стоян Костов Генов
Стефчо Петков Стефанов