ОБЯВА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЛРД

Управителният съвет на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман” свиква Общо - отчетно събрание на 31.05.2024г. от 10.00 часа в ресторант „ Родина” гр.Мездра. Регистрацията на делегатите започва в 09.00 часа.
ДНЕВЕН РЕД:
  1. Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за 2023 година;
  2. Отчет на контролната комисия за 2023 година;
  3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2024 година;
  4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2024 година;
  5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2025 година;
  6. Жалби до Общото събрание.
  7. Разни.

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


Обяви архив