Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман” свиква Общо - отчетно събрание на 20.05.2022г. от 10.00 часа в ресторант „Родина” гр.Мездра.

Регистрацията на делегатите започва в 09.00 часа.

  1. Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за 2021 -2022 година;
  2. Отчет на контролната комисия за 2021 -2022 година;
  3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2022 година;
  4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2022 година;
  5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2023 година;
  6. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.

Обяви архив