Архив обяви

Последна актуализация: 07.11.2023 г.ОБЯВА

СЛРД "Мездра-Роман" обявява търг с явно наддаване за продажба на автомобил ВАЗ 21214 с рег. № ВР 3900 АМ, година на производство 2005 г.
Начална цена 2000,00 /Две хиляди/ лева.
Дата на провеждане на тържната процедура 01.06.2023 г. от 10.00 часа.
Оглед на автомобила може да се извърши всеки ден на паркинга зад хотел "Родина" /до офиса на СЛРД/.
Лице за контакти: Мариян Атанасов, тел. 0888 011616

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман”, 28.07.2023 г.

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман" свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 28.07.2023 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред:

 1. Запознаване на новите членове на УС с правилата за работа.
 2. Информация за откриване на ловен сезон 2023-2024 г.
 3. Инструктаж във връзка с провеждане на ловните излети.
 4. Обсъждане на писмо №1563-1 от СЗДП - 02.06.2023г.
 5. Ловен събор.
 6. Жалби до УС.
 7. Разни

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


ДНЕВЕН РЕД НА Общо-отчетно събрание на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман”, 26.04.2023 г.

Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман” свиква Общо - отчетно събрание на 26.05.2023 г. от 10.00 часа в ресторант „Съни-Родина” гр.Мездра. Регистрацията на делегатите започва в 09.00 часа.

При липса на кворум началото е с 1 час по- късно.

ДНЕВЕН РЕД:
 1. Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за 2022 -2023 година.
 2. Отчет на контролната комисия за 2022 -2023 година.
 3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2023 година.
 4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2023 година.
 5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2024 година.
 6. Избор на делегати за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ.
 7. Допълване на УС.
 8. Разни.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман”, 13.04.2023 г.

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман" свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 13.04.2023 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред:

 1. Свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД „Мездра-Роман” на основание чл.27 ал.1,ал.4.
 2. Определяне на дата,място и дневен ред на Общото събрание.
 3. Разглеждане на предложения за ръководни органи на събранието: Председател,протоколчик и работни комисии.
 4. Утвърждаване на квота за участие в Общото събрание на Сдружението.
 5. Информация за проведените отчетни събрания на ЛРД.
 6. Определяне на нова цена,дата и комисия за продажба на ВАЗ 21214 собственост на Сдружението.
 7. Жалби до УС.
 8. Разни

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


ОБЯВА

СЛРД "Мездра-Роман" обявява търг с явно наддаване за продажба на автомобил ВАЗ 21214 с рег. № ВР 3900 АМ, година на производство 2005 г.
Начална цена 2500,00 /Две хиляди и петстотин/ лева.
Дата на провеждане на тържната процедура 10.03.2023 г. от 10.00 часа.
Оглед на автомобила може да се извърши всеки ден на паркинга зад хотел "Родина" /до офиса на СЛРД/.
Лице за контакти: Мариян Атанасов, тел. 0888 011616

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман”, 13.01.2023 г.

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман" свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 13.01.2023 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред:

 1. Информация за проведеният ловен събор- 2022 г.Отчет за изразходваните средства.
 2. Запознаване на УС с някои нормативни документи,промени и основни положения по организацията на Ловните сдружения.
 3. Определяне на такса за курс млад ловец 2023г.
 4. Утвърждаване на Дневен ред и графици за събранията на Ловните дружини.
 5. Отчет за заверилите членски карти-2023г.
 6. Жалби до УС.
 7. Разни

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман”, 29.07.2022 г.

На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман“ свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 29.07.2022 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред :

 1. Информация за откриване на ловен сезон 2022-2023г.
 2. Инструктаж във връзка с провеждане на ловните излети.
 3. Разни

Председател на УС: „П”

/ Йордан Гергов /


Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман” свиква Общо - отчетно събрание на 20.05.2022г. от 10.00 часа в ресторант „Родина” гр.Мездра.

Регистрацията на делегатите започва в 09.00 часа.

 1. Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за 2021 -2022 година;
 2. Отчет на контролната комисия за 2021 -2022 година;
 3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2022 година;
 4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2022 година;
 5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2023 година;
 6. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС, 18.02.2022 г.

На основание чл.30 ал.2 и във връзка с чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман" свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 18.02.2022 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред:

 1. Свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД”Мездра-Роман”./li>
 2. Отчет за извършената дейност по лова от Организатора по лова и Ловният надзирател за 2021г
 3. Представяне на необходимите документи за пререгистрация на стрелбището от членовете на УС.
 4. Определяне на такса-„Млад ловец”.
 5. Разглеждане на жалби до УС
 6. Разни.

Председател на УС: Йордан Гергов


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС, 26.11.2021 г.

На основание чл.30 ал.2 и във връзка с чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман" свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 26.11.2021 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред:

 1. Запознаване с график за заверяване на членски карти за 2022 г.
 2. Разглеждане на жалби до УС.
 3. Разни.

Председател на УС: Йордан Гергов


ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС, 17.09.2021 г.

На основание чл.30 ал.2 и във връзка с чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД „Мездра – Роман" свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 17.09.2021 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред :

 1. Приемане на вътрешни правила за работа на УС.
 2. Избор на зам. Председатели и секретар на сдружението.
 3. Откриване на груповия лов на едър дивеч за сезон 2021-2022 г.
 4. Провеждане на ловен събор 2021 г.
 5. Разни.

Председател на УС: Йордан Гергов


ПОКАНА за провеждане на Общо събрание на Сдружение „Ловно - рибарско дружество Мездра - Роман"

Сдружение „Ловно - рибарско дружество Мездра - Роман" свиква Общо-отчетно-изборно събрание на 30.07.2021Г. от 10.00 часа в ресторант „Родина" гр.Мездра ул Хр.Ботев №26.

Регистрацията на делегатите започва в 09.00 часа.

При липса на кворум началото е с 1 час по- късно.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за ловно-стопанската дейност на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за 2020 -2021 година;
 2. Отчет на Контролната комисия за 2020 -2021 година;
 3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2021 година;
 4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2021 година;
 5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2022 година;
 6. Мандатно освобождаване членовете на Управителния съвет и на Контролната комисия на Сдружението от заеманите длъжности;
 7. Избор на Председател и Управителен съвет, Председател и членове на Контролната комисия на Сдружението;
 8. Избор на делегати и резервни делегати в Общото събрание на НЛРС „СЛРБ”;
 9. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.

 10. Сдружение “Ловно – рибарско дружество – Мездра-Роман”

  О Б Я В А

   Сдружение “ЛРД – Мездра-Роман” организира курс за кандидат – ловци.

  Тел.за справка: 0888011616 , ОСЛР: Мариян Атанасов


  Проект за Дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 24.06.2021 г.

  На основание чл.31 ал.4 от Устава на СЛРД "Мездра - Роман" , свиквам заседание на Управителния съвет на Сдружението на 24.06.2021 година от 16,00 часа в офиса на Сдружението при следния дневен ред :

  1. Свикване на Общо отчетно-изборно събрание на CЛPД "Мездра - Роман".
  2. Разни.

  Председател на УС: Д-р Григор Томов

  Виж Обява в pdf формат

  Заседание на УС на Сдружение “Ловно – рибарско дружество – Мездра-Роман”


  Г Р А Ф И К

  за заверка на членски карти за 2021 г.


  Съвещение на членовете на УС, председателите на ловни дружини и председателите на съставните дружинки, 17.09.2020 г.

  На 17.09.2020 г. от 16.00 часа ще се проведе съвещание на членовете на УС, председателите на ловни дружини и председателите на съставните дружинки при следния Дневен ред:

  1. Провеждане на Ловен събор 2020 г..
  2. Откриване на груповия лов на едър дивеч Сезон 2020 г.
  3. Разни.

  Ловният сезон се открива на 8 август

  Изпълнителната агенция по горите информира, че ловният сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина се открива на 8 август (събота).

  Това става ясно от писмо на изпълнителния директор на ИАГ Мирослав Маринов до ръководството на НЛРС-СЛРБ. От ИАГ заявяват, че строго ще се следи за спазването на установените норми за ограничаване разпространението на АЧС по време на ловните излети, включително спазването на мерките по биосигурност и оповестяване за открити трупове на умрели диви свине.

  Виж пълният текст на писмото  ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС, 23.07.2020 г.

  На основание чл. 31, ал. 4 от Устава свиквам заседание на Управителния съвет на сдружението на 23.07.2020 г. от 16:00 часа при следния дневен ред:

  1. Запознаване на членовете на УС с актуалното състояние на сдружението към 14.07.2020 г.
  2. Откриване на ловен сезон 2020 г.
  3. Разни.

  Председател: /П/

  Григор Томов


  ХVII Национален турнир по улов на риба на плувка за деца до 14 годишна възраст се отлага

  Поради удължената епидемиологична обстановка в страната (до 15 юли 2020 г.) Националният риболовен турнир за деца до 14 годишна възраст , обявен за 11-12 юли 2020 г. се отлага. Когато бъде възможно провеждането му ще ви уведомим своевременно, за да създадем организация и проведем ежегодният турнир „Детето риболовец може без дрога“.


  ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС, 09.07.2020 г.

  1. Освобождаване на заместник Председателите и избиране на секретар на Сдружението.
  2. Откриване на процедура за назначаване на Ловен организатор.
  3. Разни.

  ХVII Национален турнир по улов на риба на плувка за деца до 14 годишна възраст

  Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ организира ХVII Национален турнир по улов на риба на плувка за деца до 14 годишна възраст под мотото „Детето риболовец може без дрога“, който ще се проведе на 11 и 12 юли 2020 г. /събота и неделя/ около град София  и е посветен на 130 годишнината на софийските Ловно-рибарски сдружения.

  Отборите ще бъдат сформирани от по трима състезатели /момчета, момичета или смесено/. Участниците не трябва да бъдат по-малки от 7 годишна възраст. Има възможност и за индивидуално участие.

  Класирането ще бъде:

  • 1-во, 2-ро и 3-то място отборно и
  • 1-во, 2-ро и 3-то място индивидуално

  Ще има награди за най-голяма риба, най-малка риба и „Карък“ на състезанието.

  Необходимо е всички състезатели, придружители и родители да бъдат запознати с регламента за провеждане на турнира, който е приложен в прикачения файл.

  Деца, родители и придружители ще бъдат настанени в хотел  в близост до водоема на който ще се проведе състезанието.

   

  Програма:

  • 11 юли 2020 г. /събота/ - настаняване и тренировка на водоема, по желание. Ще се проведе техническа конференция, традиционната викторина на риболовна тематика с много награди и вечеря.
  • 12 юли 2020 г. /неделя / - провеждане на турнира, съответно теглене на жребии за номера, награждаване.

  Във връзка с добрата организация  и провеждането на турнира, моля да ни информирате за:

  • Имена и навършени години на участниците /отборно и индивидуално/;
  • Брой на придружаващите ги лица и техните имена;
  • Дата и час на пристигане;

  Вечерята за децата участници в турнира на 11 юли 2020 г., както и целия награден фонд за викторината и състезанието са обезпечени от Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

  Разходите /пътни, дневни и нощувки/ са за сметка на сдруженията или лично.

  Ннеобходимата информация може да изпратите най-късно до 8 юли 2020 г на .НЛРС-СЛРБ:
  Тел. 0888 95 59 98 – Снежина Михайлова
  e-mail: snejina_mihailova@abv.bg

   

  Регламент детско състезание


  Общо - отчетно събрание на Сдружение "ЛРД Мездра-Роман", 25.06.2020 г.

  Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман” свиква Общо - отчетно събрание на 25.06.2020г. от 10.00 часа в ресторант „Родина” гр.Мездра. Регистрацията на делегатите започва в 09.00 часа.

  При липса на кворум началото е с 1 час по- късно.

  ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра-Роман“ за  2019 -2020 година;
  2. Отчет на контролната комисия за 2019 -2020 година;
  3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2020 година;
  4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2020 година;
  5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2021 година;
  6. Промени в състава на ръководството на Сдружението;
  7. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.

  ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС, 18.06.2020 г.

  1. Разглеждане на финансовия отчет за 2019г.

  2. Приемане план-сметка за разходите, свързани с провеждане на Общото отчетно събрание на Сдружението:

  • Озвучаване на зала

  • Отпечатване на материали

  • Обяд

  3. Приемане решения относно провеждане на ОС на Сдружението.

  4. Разни.

  3.1 Заповед № РД 48-4/07.01.2020г. на МЗХГ


  Г Р А Ф И K
     за провеждане на отчетните за 2020 г.
  по дружинки

  № по ред ЛРД Дата и час на събранието Място за провеждане на събранието
  1 Върбешница 30.05.-12ч ловна хижа
  2 Г.Бешовица-Цаконица 13.06.-10ч центъра
  3 Г.Кремена 06.06.-10ч ловна хижа
  4 Д.Бешовица 13.06.-10ч центъра
  5 Д.Кремена-Брусен 30.05.-11ч. с.Д.Кремена
  6 Дърманци-Лик 13 06- 13ч кметство с.Лик
  7 Зверино 06.06.-13ч ловна хижа
  8 Караш 30.05.-12ч ловна хижа
  9 Кален 30.05.-11ч. ловна хижа
  10 Кунино 06.06.-10ч. ловна хижа
  11 Курново 06.06.-12ч. ловен фургон
  12 Люти брод 13.06.-12ч ловен фургон
  13 Моравица 07.06.-12ч ловна хижа
  14 Ослен Криводол 13.06.-10ч язовира
  15 Р.Бяла-Боденец-Крапец 06.06.-10ч р.Родина/ Стрелбище
  16 Ребърково-Крета 06.06.-11ч с.Крета
  17 Радовене-Стояновци 06.06.-11ч. м.Цонковец
  18 Струпец 06.06.-12ч центъра
  19 Ст.село 30.05.-10ч фургона
  20 Синьо бърдо 06.06.-12ч ловна хижа
  21 Типченица 30.05.-18ч центъра
  22 Хубавене 05.06.-13ч. ловна хижа
  23 Царевец 30.05.-12ч ловна хижа

  ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС, 21.05.2020 г.

  1. Приемане на решение за свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД „ Мездра –Роман ”.
   • 1.1 Проект за дневен ред на ОС на СЛРД „ Мездра –Роман ”.
   • 1.2 Проект да решение на ОС за определяне размера на членския внос, встъпителния членски внос и намаленията за ловци над 65 годишна възраст.
   • 1.3 Приемане план-сметка за разходите, свързани с провеждане на Общото отчетно събрание на Сдружението.
  2. Приемане на решение за назначаване на щатен служител – Организатор по лова и риболова на Сдружението на трудов договор с изпитателен срок.
  3. Разни.

  Съобщение

  Във връзка с въведеното извънредно положение и възникналата сложна епизоотична обстановка по отношение разпространението на заболяването „Коронавирус” ( COVID-19), в страната, до 12.04.2020г. включително се отменят Общите събрания на дружините и заседанието на Управителния съвет.

  13.03.2020г. Председател: / д-р Григор Томов /


  Таксацията на дивеча се отменя до второ нареждане

  Виж писмо на изпълнителния директор на ИАГ, с което се отменя таксацията на дивеча на територията на цялата страна.


  Турнир по стрелба по "Бягащ глиган"

  Във връзка с усложнената обстановка в страната заради коронавируса, ви уведомявам, че за сега четирите квалификации и финала на турнира ще се проведат съгласно графика предвиден в наредбата за провеждане.

  При допълнително усложняване на обстановката с коронавируса е възможно да променим датите на квалификациите и финала, за което ще бъдете уведомени своевременно!

  инж. Г.Младенов експерт-координатор в УС на НЛРС-СЛРБ

  Наредба за провеждане на Турнир по стрелба по "Бягащ глиган"


  СЛРД”МЕЗДРА – РОМАН”, обявява свободно работно място за Ловен организатор

  Необходими документи:

  1. CV за работа
  2. Диплома за завършено Висше или средно образование със специалност – Специалист по ловно стопанство.
  3. Свидетелство за управление на МПС

  Срок за прием на документи: от 06.03. до 19.03.2020г.включително

  Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в офиса на Сдружението, което се намира на адрес: гр.Мездра, ул.П.Р.Славейков 3.


  Проект за Дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман"

  На 05.03.20г. от 16.00ч ще се проведе заседание на УС със следния дневен ред:

  1. Организационни въпроси
  2. Подготовка на ОС
  3. Разни

  СЪОБЩЕНИЕ

  СЛРД ”МЕЗДРА – РОМАН” УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ЧЕ ОФИСА НА 11.02. И 12.02.2020г. НЯМА ДА РАБОТИ!


  Курс за придобиване право на лов /Млад ловец/

  СЛРД''Мездра-Роман'' ще проведе курс за придобиване право на лов /Млад ловец/.Цената на курса е 600лв.За повече информация и записване заповядайте в офиса на сдружението.

  Записванията са до краят на м.януари.


  Проект за Дневен ред на заседание на УС на ЛРД „Мездра – Роман”, 09.01.2020 г.

  1. Отчети.
  2. Организационни въпроси.
  3. Разни.

  Проект за Дневен ред на заседание на УС на ЛРД „Мездра – Роман”, 05.12.2019 г.

  1. Борба с АЧС.
  2. Организационни въпроси.
  3. Разни.

  ГРАФИК ЗА ЗАВЕРКА НА ЧЛЕНСКИ КАРТИ 2020 г.

  № по ред

  ДРУЖИНА

  ДАТА НА ЗАВЕРКА/ЯВЯВАНЕ/ В СЛРД”МЕЗДРА – РОМАН”

  ЧАС НА ЗАВЕРКА

  1.

  Зверино

  25.11.2019г.

  09.00 часа

  2.

  Курново

  26.11.2019г.

  09.00 часа

  3.

  Синьо бърдо

  26.11.2019г.

  13.30 часа

  4.

  Ослен Криводол

  27.11.2019г.

  09.00 часа

  5.

  Радовене - Стояновци

  27.11.2019г.

  13.30 часа

  6.

  Кунино

  28.11.2019г.

  09.00 часа

  7.

  Моравица

  28.11.2019г.

  13.30 часа

  8.

  Хубавене

  29.11.2019г.

  09.00 часа

  9.

  Типченица

  02.12.2019г.

  13.30 часа

  10.

  Оселна

  03.12.2019г.

  09.00 часа

  11.

  Игнатица

  03.12.2019г.

  13.30 часа

  12.

  Царевец

  04.12.2019г.

  09.00 часа

  13.

  Старо село

  05.12.2019г.

  09.00 часа

  14.

  Ребърково – Крета

  06.12.2019г.

  09.00 часа

  15.

  Струпец

  09.12.2019г.

  13.30 часа

  16.

  Люти дол

  10.12.2019г.

  09.00 часа

  17.

  Върбешница

  10.12.2019г.

  13.30 часа

  18.

  Г.Бешовица – Цаконица

  12.12.2019г.

  09.00 часа

  19.

  Р.бела,Боденец, Крапец

  13.12.2019г.

  09.00 часа

  20.

  Камено поле

  16.12.2019г.

  09.00 часа

  21.

  Лик – Дърманци

  17.12.2019г.

  09.00 часа

  22.

  Караш

  19.12.2019г.

  09.00 часа

  23.

  Елисейна

  20.12.2019г.

  09.00 часа

  24.

  Д.Кремена – Брусен

  23.12.2019г.

  09.00 часа

  25.

  Горна Кремена

  23.12.2019г.

  13.30 часа

  26.

  Долна Бешовица

  27.12.2019г.

  09.00 часа

  27.

  Люти брод

  27.12.2019г.

  09.00 часа

  28.

  Кален

  30.12.2019г.

  09.00 часа


  Ловен събор 2019 г.

  СЛРД”Мездра – Роман организира ловен събор, които ще се проведе на 21.09.2019 г. в местността „Емирски мост” край гр.Мездра.

  Програмата включва:

  11.50 часа – Откриване на събора

  12:00 часа - Освещаване на курбан - чорба

  12:30 часа - Обяд

  13:00 часа - Музикална програма със специалното участие на Джина Стоева и танцов състав при читалище „Просвета” – Мездра

  17:00 часа – Закриване на ловният събор


  Проект за Дневен ред на заседание на УС на ЛРД „Мездра – Роман”, 05.09.2019 г.

  1. Борба с АЧС.
  2. Ловен събор'2019.
  3. Разни.

  Заседанието ще се проведе от 16.00 часа.


  Ловностопански райони попадащи в зоните около огнището на АЧС, 24.07.2019 г.

  Ловностопански райони попадащи в зоните около огнището на АЧС гр.Искър

  Ловностопански райони попадащи в зоните около огнището на АЧС гр. Оряхово

  Заповед № РД 11-1436/24.07.2019 г.

  Заповед № РД 11-1437/24.07.2019 г.


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 11.04.2019 г.

  1. Свикване на Общо събрание на СЛРД "Мездра-Роман"
  2. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос и намаленията за ловци над 65 години.
  3. Промяна в Устава на Сдружението.
  4. Информация за възстановените средства на Сдружението през 2018 г.
  5. Отчет за охраната на дивеча през 2018/2019 година.
  6. Разни.

  Състезания по имитиране на звуци за примамване на дивеч

  Уважаеми колеги,
  от тази година на Изложението "Природа, лов, риболов" което ще се проведе от 27.03.до 31.03. в гр. Пловдив, ще се проведат състезания по имитиране на звуци за примамване на дивеч.

  Състезанията ще се проведат в два дни:

  • 30.03.2019 г. - Демонстрация на уреди за привличане на уреди за водоплаващ дивеч и хищници.
  • 31.03.2019 г. - Демонстрация на уреди за привличане на благороден елен.

  Виж Програма за състезанията


  Г Р А Ф И К

  за провеждане на отчетните събрания за 2019 г. по дружинки

  № по ред ЛРД Дата и час на събранието Място за провеждане на събранието
  1 Върбешница 23.03.-12ч фургона
  2 Г.Бешовица-Цаконица 30.03.-10ч центъра
  3 Г.Кремена 23.02.-11ч ловна хижа
  4 Д.Бешовица 30.03.-10ч центъра
  5 Д.Кремена-Брусен 23.03.-11ч. р-т Цветина
  6 Дърманци-Лик 16.03.-11ч. кметство с.Лик
  7 Елисейна 22.02.-19ч кметство Елисейна
  8 Зверино 30.03.-14ч р-т на Мито Петрин
  9 Игнатица 09.03.-19ч центъра
  10 Камено поле 09.03.-19ч центъра
  11 Караш 23.03.-12ч центъра
  12 Кален 30.03.-10ч. ловна хижа
  13 Кунино 16.03.-18ч. кметство Кунино
  14 Курново 23.03.-12ч. центъра
  15 Люти брод 16.03.-11ч залата на кметството
  16 Люти дол 23.02.-13ч центъра
  17 Моравица 30.03.-12ч ловна хижа
  18 Ослен Криводол 31.03.-11ч язовира
  19 Оселна 16.03.-18ч кметство Оселна
  20 Р.Бяла-Боденец-Крапец 02.03.-11ч офиса на сдружението
  21 Ребърково-Крета 23.03.-11ч с.Ребърково
  22 Радовене-Стояновци 30.03.-13ч. с.Радовене
  23 Струпец 31.03.-19ч центъра
  24 Ст.село 16.03.-12ч фургона
  25 Синьо бърдо 16.03.-12ч. ловна хижа
  26 Типченица 09.02.-18ч. кметство
  27 Хубавене 02.03.-19ч. ч-ще с.Хубавене
  28 Царевец 23.03.-11ч кметство

  На 23.03.2019 г. ще се извърши пролетната таксация определена със заповед №29 на директора на ТП на ДГС гр.Мездра.


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 07.02.2019 г.

  1. Финансов отчет за 2018 г.
  2. Отчет на ловния сезон
  3. Организационни въпроси
  4. Разни.

  СЛРД ''Мездра-Роман'' организира курс за придобиване право на лов.

  За повече информация на тел.0910/9 10 13 и 0888 01 16 16.


  ГРАФИК ЗА ЗАВЕРКА НА ЧЛЕНСКИ КАРТИ 2019 г.


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 13.12.2018 г.

  1. Разселване на дивеч.
  2. Oбсъждане на курса за ловци.
  3. Разни.

  Извънредно Общо събрание на ЛРД Долна Кремена - Брусен

  Уважаеми членове на ЛРД Долна Кремена – Брусен, Уведомяваме Ви че, на 22.09.2018г. ot 10.00 часа в офиса на СРЛД”Мездра – Роман” ще се проведе извънредно Общо събрание на дружината.

  Председател на ЛРД Д.Кремена - Брусен: / П /

  / Т. Христов /


  Ловен събор 2018 г.

  СЛРД”Мездра – Роман организира ловен събор, които ще се проведе на 29.09.2018г. от 11:00 часа в местността „Емирски мост” край гр.Мездра.

  Програмата включва:

  12:00 часа – Приветствие на Председателя на СЛРД”Мездра – Роман”

  12:15 часа - Освещаване на курбан - чорба

  13:00 часа - Музикална програма със специалното участие на танцов състав при читалище „Просвета” – Мездра

  13:30 часа - Духов оркестър- Литаково

  17:30 часа – Закриване на ловният събор


  Наредба /Правила/ за провеждане на Националния турнир за Купата на НЛРС-СЛРБ по ЛОВНА СТРЕЛБА - „СПОРТИНГ”, „СКИЙТ” И „ТРАП” за 2018 г.


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 04.09.2018 г.

  1. Извършване проверка относно отпадането на членовете на УС
  2. Разглеждане жалба до УС от Николай Поппетровски
  3. Избор на зам.Председатели
  4. Организация на Ловен събор-2018
  5. Разни.

  СДРУЖЕНИЕ „ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО МЕЗДРА – РОМАН"

  ОБЯВА

  Управителният съвет на сдружение „Ловно рибарско дружество Мездра -Роман” свиква Общо отчетно събрание  на 17.05.2018 година  в ресторант   „ Родина ”,  гр.  Мездра от 10.00 часа.

  Регистрацията  на делегатите започва от 9.00 часа.

  ОБЯВЯВА

  СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

  1. Отчет за дейността на Сдружение „ ЛРД Мездра  -  Роман" за периода 2017 - 2018  година;
  2. Отчет на контролния съвет за 2017 - 2018  година;
  3. Приемане на финансов план  на сдружението за 2018 година;
  4. Приемане план  за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2018 година;
  5. Обсъждане на промени в Устава на Сдружение  „Ловно-рибарско дружество Мездра-Роман“.
  6. Определяне размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2019 година;
  7. Разглеждане постъпили жалби срещу решения на УС и Контролната комисия.
  8. Избиране на делегати за ОС на НЛРС-СЛРБ.

  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 19.04.2018 г.

  1. Разглеждане финансовият отчет за 2017г.
  2. Обсъждане промени в устава.
  3. Определяне чл.внос,встъпителния чл.внос и намаленията за 2019 г.
  4. Разни.

  П О К А Н А
  за
  Общо Отчетно събрание на Ловно-рибарска дружина

  „с. Люти дол“

   

           

   

  Уважаеми членове,
   
   Ръководството на ЛРД с. Люти дол Ви кани да присъствате на Общо Отчетно събрание, което ще се проведе на 10.03.2018г. от 16.00 часа, в селото на барбекюто на Кирил Тошев.
  За всички членове и гости ще има печено сръбско прасенце.

   

  От Ръководството
  на ЛРД с. Люти дол


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 22.02.2018 г.

  1. Свикване на Общо отчетно събрание на СЛРД"Мездра-Роман".
  2. Отчет за охраната на дивеча и приемане решение за ловуване през размножителния период.
  3. Информация за възстановените средства на Сдружението през 2017 г.
  4. Разни.

  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 11.01.2018 г.

  1. Отчет на средствата до 31.12.17 г.
  2. Разпределение на средствата за 2018г.
  3. Разселване на дивеч.
  4. Разни.

  ОБЯВА

  Сдружение ”Ловно-рибарско дружество Мездра - Роман" обяваява конкурс за избор на изпълнител за счетводно обслужване на сдружението.

  Счетоводните услуги включват:

  • Организация на счетоводството на сдружението
  • Приемане , преглед и класифициране на първичните счетоводни документи
  • Ежемесечно водене на счетоводни регистри съгласно МСФОМСН, ЗС
  • Изготвяне на синтетични и аналитични счетоводни справки
  • Съставяне на счетоводен амортизационен план
  • Съставяне на данъчен амортизационен план , съгласно критериите на ЗКПО
  • Изготвяне на различни видове справки да активите и пасивите на дружеството
  • Изготвяне на счетоводни справки за наличие на вземания и задължения към трети лица
  • Изготвяне на справки в Excel с възможност за обмяна на данни по електронен път
  • Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики , допълнителни споразумения , прекратяване на трудови договори и други
  • Уведомления по Чл.62 ал.4 от КТ и подаване по електронен път в НАП
  • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми
  • Издаване на служебни бележки , удостоверение и др.
  • Попълване на платежни документи за осигурителни, здравни вноски, данъци
  • Приемане , класифициране , обработване на предоставени болнични листове , създаване па описи и придружителни писма и тяхното предаване в НОИ по електронен път
  • Изготвяне на ведомости за заплати
  • Изчисляване на обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и др
  • Своевременно подаване на информация за осигурените лица в ТД на HAП по електронен път
  • Изготвяне на всички видове удостоверения и справки за заверка на осигурителен и трудов стаж
  • Съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички иеобходими приложения
  • Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването и по електронен път към НАП
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми пред НСИ
  • Представяне на годишните отчети пред НАП, НСИ, Търговски регистър и др.
  • Текущи консултации

  Документи за конкурса се приемат до 16.00 часа на 13.12.2017 г. в офиса на Сдружение ”Ловно-рибарско дружество Мездра - Роман". Работно време на офиса е всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

  УС на Сдружение ”Ловно-рибарско дружество Мездра - Роман"  zaverka


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 30.11.2017 г.

  1. Обсъждане на членският внос за 2018 г.
  2. Обсъждане договора със счетоводителката.
  3. Разглеждане сигнали за нарушаване граници на ловища.
  4. Разни.

  Среща-дискусия по основни проблеми и предизвикателства пред Националната организация и регионалните политики за ловно - рибарските сдружения от областите Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен ще се проведе на 01.11.2017 г.

  Ръководството на Управителния съвет на Националното ловно - рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ организира среща - дискусия по основни проблеми и предизвикателства пред Националната организация и регионалните политики за ловно - рибарските сдружения от областите Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен.

  Основната тема на съвещанието ще бъде:„Виждането на Вашето сдружение, относно бъдещата политика на НЛРС - СЛРБ“. Основната цел на дискусията, е да се обсъд как се оценява досегашната работа на НЛРС - СЛРБ на национално и регионално ниво и какво е необходимо да се промени в бъдеще.

  В дискусията ще вземат участие председатели на ловни сдружения, членове на управителни съвети и щатни служители.

  В съвещанието ще бъдат обсъдени и други актуални теми, засягащи съвместната ни работа.

  Дискусията ще се проведе на 01.11.2017 г. от 14.00 ч. в административната сграда на дирекция на ПП „Врачански балкан“, гр. Враца, разклона на с. Паволче, по пътя за връх „Околчица“.

  Телефон за контакт : Стоян Стоянов - 0885 935 599.


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 28.09.2017 г.

  1. Ловен събор '2017 - Финансов отчет.
  2. Откриване на сезона за групов лов на дива свиня.
  3. Предложение към НЛРС, СЛРБ и ИАГ.
  4. Разни.

  Сдружение „Ловно – рибарско дружество 

  Мездра – Роман“

   

  О Р Г А Н И З И Р А

   

  Л О В Е Н  С Ъ Б О Р

  на 23.09.2017г. ( събота)
  на стрелбището в гр. Мездра
  (след консервна фабрика в дясно)

   

  ПРОГРАМА :

   

  9.00 ч. – 12.00 ч.  - Състезание по стрелба „Скийт”
  12.00 ч. - 12.30 ч. - Награждаване на победителите в стрелбата „Скийт”
  12.30 часа       - Освещаване  на курбан - чорба
  13.00 часа       - Музикална програма  със    специалното участие на танцов състав при читалище „Просвета” – Мездра
  13.30 часа       - Духов оркестър- Литаково
  17.30 часа       - Закриване на ловният събор


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 07.09.2017 г.

  1. Финансов разчет.
  2. Организиране на Ловен събор на 30.09.2017 г.
  3. Откриване на сезона за групов лов на дива свиня - организация, инструктаж и мерки за безопасност.
  4. Подкрепа за подписката на СЛРД - Пазарджик.
  5. Абонамент за 2018 г.
  6. Разни.

  Сдружение ЛРД“Мездра-Роман“

  Обявява конкурс за длъжност:

  Ловен надзирател

  Необходими документи:

  1. CV
  2. Диплома за лесовъдско образование
  3. Свидетелство за управление на МПС минимум кат.Б

  Документите се приемат в офиса на Сдружението от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до17.00 от понеделник до петък.

  Срок за подаване: 21.07.2017 г.


  ОБЯВА

  НЛРС – СЛРБ

  Организира турнир по ловна стрелба от 07.07. до 09.07.2017г. в гр. Плевен.

  Записвания до 03.07.2017г.след медицински преглед.


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД "Мездра-Роман", 06.07.2017 г.

  1. Приемане правила за работа на УС на ЛРД "Мездра-Роман".
  2. Предоставяне на документи за разрешително за оръжие от членовете на УС.
  3. Разни.

  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД Мездра-Роман, 08.06.2017 г.

  На 08.06.2017г. ще се проведе заседание на УС на Сдружението при следния дневен ред:

  1. Избор на Зам.председател и Секретар.
  2. Определяне срок за изваждане документи за заверка на разрешителните за оръжие.
  3. Разни.

  СЪОБЩЕНИЕ

  Съгласно решение на УС ОТ 27.04.2017г.,като гости на Общото Събрание са поканени всички Председатели на Ловно- рибарските дружини/съставните дружини/.


  На 26.04.2017г. се проведе заседание на комисия за промени в устава.

  Свали протокол от заседанието

    „ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО МЕЗДРА – РОМАН“

  О Б Я В А

  Управителният съвет на сдружение „Ловно – рибарско дружество – Мездра” свиква отчетнo-изборна конференция при следните условия: дата, място и начален час на конференцията – 18.05.2017г., в ресторант „Родина” , в гр. Мездра от 10.00 часа.

  Регистрация на делегатите от 9.00 часа

  Определя норма на представяне – на 15 членове – 1 делегат.

  Определя за делегати на конференцията настоящите членове на УС и КК.

  Определя дневен ред на конференцията:

  1. Отчет за дейността и финансовото състояние на УС и сдружението за 2016год и за мандата;
  2. Отчет на контролния съвет за 2016г и за мандата,
  3. Приемане на финансов план /бюджет/ на сдружението за 2017г.
  4. Приемане на годишен план дейността на сдружението или план за следващия мандат,
  5. Обсъждане на промени в устава на Сдружение Ловно-рибарско дружество Мездра-Роман.
  6. Определяне на членския внос за 2018год.
  7. Избор на ръководни органи на сдружението.
  8. Избор на представител (и) /делегат(и)/ на сдружението в Общото събрание на НЛРС-“СЛРБ”.

    „ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО МЕЗДРА – РОМАН“

  О  Б Я В А

  ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО МЕЗДРА – РОМАН“
  Организира курс през 2017 год.
   за придобиване право на лов
  Такса на целият курс : 540лв.
  За записвания:

  • гр. Мездра, ул. Славейков №  3   

   0888011616

  Необходими изисквания :  
  1. Заявление по образец
  2. Лична карта
  3. Навършена 18 год. възраст към 01.03.2017 год.

   

  Записвания до 24.02.2017год. !!!!


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД Мездра-Роман, 09.03.2017 г.

  На 09.03.2017г. ще се проведе заседание на УС на Сдружението при следния дневен ред:

  1. Обсъждане решение на ЛРД-Горна Кремена
  2. Отговор от Апелативна прокуратура.
  3. Ремонт офисът на Сдружението.
  4. Избор на работна група за промени в Устава на Сдружението.
  5. Разни.

  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД Мездра-Роман, 09.02.2017 г.

  1. Определяне на дата, час, място, дневен ред и начин на оповестяване за провеждане на Конференцията на ЛРД "Мездра-Роман" за 2017 година.
  2. Съгласуване на дати, час и места за провеждане на събранията на ловните дружинки.
  3. Обсъждане на задължителните точки от Дневния ред за провеждане на събранията на ловните дружинки.
  4. Разни.

   

   

               Председател:
  д-р Григор Томов Григоров

   

   

   

   


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД Мездра-Роман, 05.01.2017 г.

  1. Разглеждане на оферти за разселване на дивеч през 2017г.
  2. Oрганизационни въпроси.
  3. Разни.

   

   

               Председател:
  д-р Григор Томов Григоров

   

   

   

   


    „ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО МЕЗДРА – РОМАН“

  О  Б Я В А

        Уважаеми ловци,
  Уведомяваме Ви, че от  07.12.2016 година Сдружение  „ЛРД Мездра - Роман" започва заверяването на членските карти за настоящата 2017 година ! Таксите са както следва:

  Редовни ловци – 71 лв.
  Ловци с ТЕЛК – 46лв.
  Ловци над 65 години – 36 лв.

        Очакваме Ви !


  Забраната за любителски риболов започва на 15 април и ще продължи до 31 май

   

  ribolov

  Вижте къде риболовът е забранен:


  1. Забранява се улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.З, ал.1, т. 1 и 2 от ЗРА, както следва:


  1. Карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав през периода от 15.04.2016 г. до 15.05.2016 г. включително.
  2. Калкан във водите на Черно море през периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г. включително, съгласно Регламент (ЕС) 2016/73 на Съвета от 18 януари 2016 г. за определяне на възможностите за риболов за някои рибни запаси в Черно море за 2016 година.
  3. Попчета във водите на Черно море през периода от 15.04.2016 г. до 15.05.2016 г. с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.
  4. Пролетно-лятно размножаващите се риби в зависимост от надморската височина на рибностопанските обекти на страната, както следва:
  от 15.04.2016 г. до 31.05.2016 г. в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина; от 1.05.2016 г. до 15.06.2016 г. в рибностопанските обекти намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина.


  II. През периода на забраните по т. I, т. 1 и 2 и всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата под контрола на инспекторите по „Рибарство и контрол" от съответните териториални сектори на ИАРА.


  III. Забраната за улов, включително и в размножителния период, на всички есетрови риби по т. 7 от Приложение № 1 от ЗРА и Приложение № 4 на
  Закона за билогично разнообразие се изменя в съответствие с определените срокове за улов на всички есетрови видове риби в българската акватория на р. Дунав и Черно море, въведени със съвместна Заповед №РД- 9/07.01.2016 г. и РД 09-42/26.01.2016 г. на министъра на земеделието и храните и министъра на околната среда и водите.


  IV. Разрешавам любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на страната:


  Област Благоевград
  - баластриера „Бистрака", под моста за с. Покровник;
  - водоем „Попарица", с. Блатска, общ. Хаджидимово;
  - водоем „Помпата", с. Първомай, общ. Петрич;
  - първи водоем до Завода за релета - с. Баня, общ. Разлог.
  - яз. „Бели брег"- общ. Сандански


  Област Бургас
  - баластриера "Дупките", гр. Бургас. Област Варна
  - яз. „Генарал Киселово";
  - яз. „Добротич";
  - яз. „Рибарски комплекс Пода";


  Област Велико Търново
  стари речни корита на р. Янтра:
  - землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
  - землище на гр.Полски Тръмбеш;
  - землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
  - землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
  - землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
  - землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
  - землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица; стари речни корита на р. Росица:
  - землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
  - землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
  - землище на с. Михалци, общ. Павликени; баластриери:
  - землище на с. Дичин, общ. Павликени;
  - землище на с. Писарево; напоителни и отводнителни канали:
  - местност Блатото, гр. Свищов - запад.


  Област Видин
  - яз. „Дъбравка", общ. Белоградчик;
  - яз. „Кула", общ. Кула.
  - р. Тополовец - участъка от моста на главен път Е-79 до .Слана бара
  - яз. Фарафун, общ. Грамада


  Област Враца
  - р. Скът от „Мишонски мост" до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.
  - яз. „Бели извор", с. Бели извор
  - р. Ботуня - гр.Криводол от моста на изхода в посока с.Ракево до землищната граница със село Ракево, общ.Криводол;


  Област Габрово
  - р. Росица - участък в централна градска част на гр. Севлиево, от моста на „Кольо Фичето" до първият бент по течението под „Старата баня";
  - р. Янтра - участък в централна градска част на гр.Габрово от „Падалски мост" до музея „Дом на хумора и сатирата" до моста под бензиностанция „Ромпетрол";


  Област Кюстендил
  - стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
  - два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
  - водоем с. Самораново, общ. Дупница.
  - яз.„Дяково" - извън санитарно -охранителната зона, община Дупница


  Област Кърджали
  - яз. „Невестино", общ. Кърджали;
  - яз. „Пчеларево", общ. Черноочене;
  - яз. „Мъглене" , общ. Кирково;
  - яз. „Карамфил", общ. Момчилград;
  - яз. село Гулия/ с.Голямо Каменаре, общ. Крумовград;
  - яз. „Млечино", общ. Ардино;
  - яз. „Вълкович", общ. Джебел;


  Област Ловеч
  - яз. „Сопот" в цялата акватория, с изключение на следните зони:
  о експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията;
  о източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста й навътре в
  акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);
  - яз. „Славяни Кантон 5", местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;
  - яз. „Славяни Кантон 5", местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;
  - старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;
  - старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;
  - старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;
  - воден обект „Блато", с. Йоглав;
  - яз. „Марков дол", землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;
  - водоем „Зореница", разположен между гр. Ябланица и с. Гложене.
  - горното течение на р. Златна панега от извора й до входа на
  гр.Луковит;
  - яз. „Гаргулица" - зелището на гр.Ябланица


  Област Монтана
  - яз. „Огоста" в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;
  - баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
  - блато в кв. Момин брод, гр. Лом;


  Област Пазарджик
  - баластриера при с. Лозен;
  - баластриера при с. Динката;
  - „Дупките", с. Говедаре;
  - „Малък гьол", с. Звъничево;
  - студен канал на р. Марица, с. Синитово;
  - студено пере при „Фазанарията";
  - канал „Кривата вада";
  - канала до пречиствателната станция.


  Област Перник
  - руднични езера в гр. Перник;
  - сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
  - руднични езера в с. Драгичево и с. Рударци, общ. Перник;
  - отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.


  Област Плевен
  - яз. „Горни Дъбник" - в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;
  - яз. „ Тотлебанов вал", обш. Плевен;
  - баластриери „Витски блата", общ. Плевен;
  - баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
  - баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
  - отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
  - старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
  - старо речно корито на р. Вит - „Кретско блато", с. Крета, общ. Гулянци;


  Област Пловдив
  - топлият канал на Цариградско шосе;
  - яз. Домлян;
  - р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието й в р. Марица;
  - напоителен канал до гр. Стамболийски от началото му до първият мост;


  Област Разград
  - яз. „Бялата пръст" (Папаза).
  - яз. Микро - малък


  Област Русе
  - стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;
  - стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;
  - старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);
  - общински язовир в землището на с. Тетово;
  - общински язовир в землището на с. Щръклево.
  - общински язовир „Образцов чифлик";


  Област Сливен
  - баластриера „Крушарска дупка", с. Крушаре, общ. Сливен;
  - баластриера „Сливенска дупка", с. Мечкарево, общ. Сливен;
  - баластриера „Мечкаревска дупка", с. Мечкарево, общ. Сливен;
  - яз. „Чилията", с. Загорци, общ. Нова Загора;
  - напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.
  - отводнителен канал „Азмака" , южно от гр. Нова Загора, в частта му от моста преди разклона за с.Полско пъдарево, на изток от помпената станция на бившия военен свинекомплекс.


  Област Смолян
  - яз. „Тешел";
  - яз. „Златоград";
  - ез. Керяновия гьол (Рибката).


  Област София
  - бент „Панчарево";
  - водоем „Жеков вир";
  - баластриери в землището на с. Мрамор;
  - баластриери в землището на с.Долни Богров;
  - баластриери в землището на с.Чепинци;
  - баластриери в землището на с.Световрачане;
  - баластриери в землището на с.Челопечене;
  - езеро в жк „Дружба";
  - яз. „Белопопци", общ. Горна Малина;
  - яз. „Осиковица";
  - баластриера „Мечката", гр. Самоков;
  - яз. „Алино", с. Алино, общ. Самоков.


  Област Стара Загора
  - баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
  - баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;
  - баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;
  - баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;
  - баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;
  - баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;
  - баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол").


  Област Хасково
  - яз. „Орешец", с. Орешец, общ. Харманли;
  - яз. „Крепост", с. Крепост, общ. Димитровград;
  - яз. ,,Левка"(новия), с. Левка, общ. Свиленград.
  - Защитена местност „Злато поле"/западна страна/, с.Злато поле, общ.
  Димитровград;


  Област Шумен
  - яз. „Свинеугояване", гр. Шумен;
  - баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
  - яз. „Маломир", с. Маломир, общ. Върбица;
  - яз. „Върбица", гр. Върбица. Област Ямбол
  - баластриерен водоем „Долен герен", гр. Елхово;
  - отводнителен канал „Дере - 3", землището на с. Безмер;
  - яз. „Болярско - 2", землището на с. Болярско;
  - баластриерни водоеми „Кукоревски дупки";
  - гребен канал Ямбол - северна и южна част;
  - стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра, 29.09.2016 г.

  1. Разглеждане писмо от ИАГ относно откриване на ловният сезон на местен дребен дивеч и  групов лов на дива свиня.
  2. Отчет на ловният събор.
  3. Разни.

   

   

               Председател:
  д-р Григор Томов Григоров

   

   

   

   


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра
  02.06.2016 г.

  1. Обсъждане състоянието на стрелбищния комплекс в местността „Емирски мост“.
  2. Обсъждане и разяснения по изминалото Общо събрание на сдружението.
  3. Разни.

   

   

               Председател:
  д-р Григор Томов Григоров


  ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО МЕЗДРА

  Управителният съвет на сдружение „Ловно – рибарско дружество – Мездра” свиква Oбщо събрание /отчетна конференция/ при следните условия: дата, място и начален час на конференцията – 12.05.2016г., в ресторант „Родина” , в гр. Мездра от 10.00 часа.

  Определя норма на представяне – на 15 членове – 1 делегат. Определя за делегати на конференцията настоящите членове на УС и КК.

  Определя дневен ред на конференцията:

   

  1. Отчет на Управителния съвет на Сдружението за периода 2015 – 2016 год.2.
  2. Отчет на Контролната комисия за периода 2015-2016 год.
  3. Приемане на финансов план за дейността на Сдружението през 2016 год.
  4. Приемане на план за изразходване на средствата от годишната вноска за стопанисване на дивеча за 2016 год.
  5. . Обсъждане на промени в Устава на сдружението.
  6. Обсъждане на промяна на наименованието на сдружението.
  7. Определяне на размера и сроковете за плащане на чл. внос за 2017 год.
  8. Разни.

  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра
  10.03.2016 г.

  1. Докладване по извършеният одит на сдружението в периода 2005 – 2015 год.
  2. Провеждане на пролетна таксация на дивеча през 2016 год.
  3. Разни.

   

   

               Председател:
  д-р Григор Томов Григоров


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра
  04.02.2016 г.

  1. Насрочване на отчетна конференция на сдружението.
  2. Докладване по проекта за трансгранично сътрудничество.
  3. Обсъждане на решение на районен съд Мездра отностно ЕТ „Фея – Анита Николаева”.
  4. Докладване по извършената ревизия в периода 2005 – 2015г.
  5. Становище на ЛРД Камено поле относно внесената срещу тях жалба.
  6. Разни.

   

   

  Председател:
  д-р Григор Томов Григоров


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра
  05.01.2016 г.

  1. Обсъждане на съдебните дела срещу Ели Христова.
  2. Обсъждане на график за провеждане на отчетни събрания на ловните дружини.
  3. Разглеждане на оферти за разселване на дивеч през 2016г.
  4. Разни.

   

  Председател:
  д-р Григор Томов Григоров


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра 03.12.2015г.

  1. Размер и срокове за плащане на членския внос за 2016 год.
  2. Определяне на условия за провеждане на курс за кандидат ловци през 2016г.
  3. Запознаване с предприетите действия отностно Петър Тодоров Василев – член на ЛРД Моравица.
  4. Обсъждане проблема на ловните дружини неполучили царевица за подхранване на дивеча през 2015год. от с. Лик.
  5. Обсъждане на  проекта за трансгранично сътрудничество.
  6. Запознаване с финансовото състояние на сдружението.
  7. Разни.

  Председател:
  д-р Григор Томов Григоров


  СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО” – МЕЗДРА

  О Б Я В А

  Сдружение “ЛРД – Мездра” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване обществено-полезна дейност, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, обединяващо Ловно-рибарски дружини съгласно приложения списък, изградени на базата на обособен Ловно-стопански район.

  Сдружението осъществява дейността си под наименование – Сдружение “Ловно-рибарско дружество – Мездра” със седалище и адрес на управление гр. Мездра, ул. Славейков № 3.

  Управителният съвет на сдружение „Ловно – рибарско дружество” – гр. Мездра обявява конкурс за назначаване на одитор за извършване на одит (десетгодишен) в периода 2005 – 2015год.

  Молби за кандидатстване може да се подават на:
  адрес: гр. Мездра 3100, ул. "Славейков" № 3,
  или на e-mail: lrd.mezdra@abv.bg
  тел. за контакт : 0910/ 9 10 13


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра

  05.11.2015 г.

  1. Обсъждане издаването на книгата на Любен Генов.
  2. Обсъждане на предложения за организиране на ловния събор през 2016 г.
  3. Разглеждане на внесена жалба от ЛРД Моравица.
  4. Разглеждане на внесена жалба от ЗП Красимир Стоянов Иванов.
  5. Обсъждане статута на ловно – рибарска дружина Ребърково – Крета.
  6. Разглеждане на молбa за назначаване на ловен надзирател.
  7. Разни

  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра

  01.10.2015 г.

  1. Запознаване с писмо от ИАГ отностно откриване на лова на местен дребен дивеч и групово ловуване на  дива свиня.
  2. Разглеждане на обява за назначаване на външен одитор за извършване на одит на сдружението в периода 2005 – 2015 год.
  3. Запознаване с писмо от РУ “Полиция” – Мездра отностно информация за лица осъдени за умишлени престъпления от общ характер.
  4. Равносметка от ловният събор.
  5. Разглеждане на молба от ЛРД Караш за закупуване на ловна хижа.
  6. Разглеждане статута на ловно – рибарска дружина Ребърково – Крета.
  7. Разни

  СДРУЖЕНИЕ "ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО” – МЕЗДРА

  О Р Г А Н И З И Р А

  Л О В Е Н  С Ъ Б О Р

  на 26.09.2015 г. (събота)

  на стрелбището в гр. Мездра

  (след консервна фабрика в дясно)

  П Р О Г Р А М А

  08.00–12.00 ч.   – Състезание по стрелба „Скийт”

  12.00-12.15 ч.  – Награждаване на победителите в стрелбата „Скийт”

  12.15 ч.         – Освещаване  на курбан - чорба

  12.30 ч.         – Обяд

  13.00 ч.         – Музикална програма с участие на духов оркестър, танцов състав при читалище „Просвета” – Мездра и Мажоретен състав

  17.00 ч.         – Закриване на ловният събор


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра, 03.09.2015 г.

  1. Разглеждане протокола на Контролната комисия във връзка с издаване на заповед за инвентаризация и вземане на решение за одит на сдружението за периода 2005 – 2015год. и евентуално предложение за одитор.
  2. Предложение за изготвяне на проект за трансгранично сътрудничество България – Сърбия отностно ловен туризъм.
  3. Разглеждане на жалба във връзка дивите прасета на ЛРД Горна Бешовица – Цаконица.
  4. Подготовка на ловен събор – Мездра 2015г. – уточняване на гостите и присъстващите от ловните дружини.
  5. Разни

  Председател: д-р Григор Томов Григоров


  Проект за дневен ред на заседание на УС на ЛРД – Мездра, 06.08.2015 г.

  1. Запознаване с писмо от ИАГ относно откриване на ловния сезон и инструктаж за безопасно боравене с ловно оръжие и боеприпаси и пожарна безопасност;
  2. Организация на ловен събор – Мездра – 2015 г.
  3. Доклад на контролната комисия за извършената проверка и определяне на комисия за инвентаризация.
  4. Разяснения по  съдебните дела.
  5. Запознаване на УС със случая на дивите прасета , умрели след преместването им  в гатера на стрелбищния комплекс.
  6. Разни

  Председател: д-р Григор Томов Григоров


  ОБЯВЛЕНИЕ

  Управителният съвет на сдружение „ЛРД Мездра" - гр. Мездра, на основание член 26 от ЗЮЛНЦ и в изпълнение на решение на УС от 15.01.2015г., свиква Общо събрание (отчетно - изборна конференция) на Сдружение „ЛРД - Мездра", което ще се проведе на 14.05.2015г. от 10.00 часа в ресторант „Родина" в гр. Мездра при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1.Отчет на Управителния съвет на Сдружението за периода 2014-2015 год.

  2. Отчет на Контролно - ревизионната комисия за периода 2014-2015 год.

  3. Приемане на финансов план за дейността на Сдружението през 2015 год.

  4. Приемане   на   план  за   изразходване   на  средствата от годишната вноска за стопанисване на дивеча за 2015 год.

  5. Обсъждане на промени в Устава на сдружението.

  6. Определяне на размера и сроковете за плащане на членския внос за 2016 год.

  7. Избор на ръководни органи на сдружението: Председател, Управителен съвет и Контролно - ревизионна комисия.

  8. Избор на двама представители на сдружението в общото събрание на Националната ловна организация - СЛРБ.

   


  Проект за Дневен ред на заседанието на УС на ЛРД-Мездра - 07.05.2015 година.

  Zasedanie US


  Проект за Дневен ред на заседанието на УС на ЛРД-Мездра - 15.01.2015 година.

  Zasedanie US


  График за ловуване на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч в района на Ловно-рибарско Сдружение "ЛРД - Мездра" гр. Мездра за периода м. ДЕКЕМВРИ – ловен сезон 2014/2015 г.

  Grafik 14/15


  График за ловуване на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч в района на Ловно-рибарско Сдружение "ЛРД - Мездра" гр. Мездра за периода м. НОЕМВРИ – ловен сезон 2014/2015 г.

  Grafik 14/15


  СДРУЖЕНИЕ "ЛОВНО - РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО" - МЕЗДРА

  О Р Г А Н И З И Р А


  ЛОВЕН СЪБОР

  на 28. 09. 2014 г. (неделя)
  на стрелбището в гр. Мездра
  (след консервна фабрика в дясно)


  ПРОГРАМА

   

  8.00-11.00 ч. – Състезание по стрелба „Скийт”
  10.00-12.00 ч. – Полеви изпитания на кучета птичари
  10.30 ч. – Първи стъпки в стрелбата с лък
  12.00-12.15 ч.  – Награждаване на победителите в стрелбата  и полевите изпитания. Откриване на изложба  на пощенски марки и монети
  12.15 часа – Освещаване на курбан - чорба и знамена
  12.30 часа  – Обяд
  13.00 часа – Музикална програма със специалното  участие на Милко Калайджиев, духов оркестър „Зелени дел” от гр. Вършец, танцов състав при читалище „Просвета”- Мездра и Мажоретен състав
  15.30 часа – Изпитания на ловни кучета на диво прасе
  16.30 часа  – Стрелба по силуети на диво прасе
  17.00 часа – Награждаване


  График за ловуване на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч в района на Ловно-рибарско Сдружение "ЛРД - Мездра" гр. Мездра за периода м. ОКТОМВРИ – ловен сезон 2014/2015 г.

  Grafik 14/15


  ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „ЛРД – МЕЗДРА”

  Дата: 07.08.2014г.
  Час : 10.00
  Място: офис на сдружението

   

  1. Запознаване с писмо от ИАГ относно откриване на ловния сезон;
  2. Инструктаж за безопасно боравене с ловно оръжие и боеприпаси и пожарна безопасност;
  3. Приемане на Правила за работа на УС.
  4. Определяне на организационен комитет за провеждане на ловен събор – Мездра – 2014г.
  5. Разяснения по кампанията за обновяване на музея на НЛРС – СЛРБ.
  6. Разни.

   

   

       Инж. Генади Събков
  Председател на „ЛРД – Мездра”


  ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА СДРУЖЕНИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.01.2014Г.

  Grafik 12/13


  График за ловуване на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч в района на Ловно-рибарско Сдружение "ЛРД - Мездра" гр. Мездра за периода м. Януари – ловен сезон 2013/2014 г.

  Grafik 12/13


  Заповед на директора на Изпълнителна агенция по горите относно ловуването по коледните празници на 2013 година

  Zapoved lov koleda 2013


  График за ловуване на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч в района на Ловно-рибарско Сдружение "ЛРД - Мездра" гр. Мездра за периода м. декември – ловен сезон 2013/2014 г.

  Grafik 12/13


  Loven sabor12


  ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ
  „ЛРД - МЕЗДРА"

   

  Дата: 08.08. 2013г. Час : 10.00
  Място: офис на сдружението

  1. Запознаване с писмото от ИАГ относно откриване на ловния сезон;
  2. Инструктаж за безопасно боравене с ловно оръжие и боеприпаси и пожарна безопастност;
  3. Избор на Настоятелство на сдружението;
  4. Информация за искова молба от Веселин Цолов Тодоров по отношение на легитимността на проведената отчетно-изборна конференция;
  5. Разни.

   

   

  Инж. Генади Събков
  Председател на „ЛРД - Мездра"


  Г Р А Ф И К

  за ловуване на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч в района на Ловно-рибарско Сдружение “ЛРД - Мездра” гр. Мездра за периода м. Януари – ловен сезон 2012/2013 г.

  Grafik 12/13

  Grafik 12/13


  Г Р А Ф И К

  за ловуване на дива свиня в района на Ловно-рибарско Сдружение “ЛРД - Мездра” гр. Мездра за периода м. ноември – ловен сезон 2012/2013 г.

  Grafik 12/13


  Конкурс за емблема и знаме на Сдружение „Ловно-рибарско дружество” - Мездра

  Сдружение „Ловно-рибарско дружество” - Мездра обявява конкурс за емблема и знаме на дружеството.

  Може да изпращате вашите предложения на е-mail: lrd.mezdra@abv.bg.


  Loven sabor12


                                                                 Г Р А Ф И К
  за ловуване на дива свиня в района на Ловно-рибарско Сдружение “ЛРД - Мездра” гр. Мездра за периода м. ноември – ловен сезон 2011/2012 г.

  № по ред

  Ловно-рибарска дружина Годишен план М. НОЕМВРИ

  1

  Върбешница

  11

  5,6,12,13,20,26,27

  2

  Г.Бешовица-Цаконица

  17

  5,6,12,13,20,26,27

  3

  Г.Кремена

  11

  5,6,12,13,20,26,27

  4

  Д.Бешовица

  9

  5,6,12,13,20,26,27

  5

  Д.Кремена-Брусен

  7

  5,6,12,20,26,27

  6

  Дърманци-Лик

  11

  5,6,12,13,20,26,27

  7

  Елисейна

  12

  5,6,12,13,20,26,27

  8

  Зверино

  16

  5,6,12,13,20,26,27

  9

  Игнатица

  14

  5,6,12,13,20,26,27

  10

  Камено поле

  15

  5,6,12,13,20,26,27

  11

  Караш

  14

  5,6,12,13,20,26,27

  12

  Кален

  12

  5,6,12,13,20,26,27

  13

  Кунино

  11

  5,6,12,13,20,26,27

  14

  Курново

  12

  5,6,12,13,20,26,27

  15

  Люти брод

  9

  5,6,12,13,20,26,27

   16

  Люти дол

  11

  5,6,12,13,20,26,27

  17

  Моравица

  10

  5,6,12,13,20,26,27

  18

  Ослен Криводол

  14

  5,6,12,13,20,26,27

  19

  Оселна

  7

  5,6,12,20,26,27

  20

  Р.Бяла-Боденец-Крапец

  7

  5,6,12,20,26,27

  21

  Ребърково-Крета

  9

  5,6,12,13,20,26,27

  22

  Радовене-Стояновци

  12

  5,6,12,13,20,26,27

  23

  Струпец

  6

  5,12,20,26,27

  4

  Ст.село

  5

  5,12,20,26,27

  25

  Синьо бърдо

  12

  5,6,12,13,20,26,27

  26

  Типченица

  9

  5,6,12,13,20,26,27

  27

  Хубавене

  7

  5,6,12,20,26,27

  28

  Царевец

  5

  5,12,20,26,27

   

              Общо :

  295

   


  Loven sabor


  Правила за ползване на язовира в с. Ослен Криводол
  1. За улов на риба в язовира стопанисван от ЛРД – Мездра се заплаща еднократна такса при настаняване на водоема, както следва:
  ● 1 лев - за ловци, членове на ЛРД – Мездра, след представяне на заверена за 2011г. членска карта
  ● 3 лева – за всички останали риболовци
  Срещу заплатената такса всеки има право на безплатен улов на каракуда /таранка/ в размер до 5 килограма.
  2. За уловена каракуда /таранка/ в количество над 5 килограма се заплаща по 1лев на килограм.
  3. Уловените маломерни:
  - шаран - под 30 сантиметра
  - бял амур – под 40 сантиметра
  - толстолоб – под 40 сантиметра
  - сом - под  65 сантиметра
  се връщат обратно във водоема.
  4. За уловени шаран, бял амур, толстолоб или сом ловците членове на ЛРД – Мездра заплащат сума в размер - 2 лева за килограм, а останалите риболовци по 4 лева за килограм.
  5. Деца под 14 години заплащат само улова по 1 лев за каракуда /таранка/ и по 4 лева за останалите видове риба.
  6. Автомобилите на риболовците се паркират на паркинга на входа на водоема.
  7. Риболов се извършва само в определената за целта зона.
  8. При приключване на риболова и измерване на улова, след заплащане на дължимата сума, се издава квитанция.


  ОБЯВА

  На 08, 09 и 10 юни 2011 година ще се проведат изпити за Млади ловци по утвърден график.


  П О К А Н А

   Управителния съвет на Сдружение “Ловно – рибарско дружество - Мездра” гр.  Мездра с нестопанска цел, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на Сдружението на 19.05.2011 г. в ресторант “Родина” гр. Мездра от 10 00 часа, при следния дневен ред :

  1. Отчет на Управителния съвет на Сдружение “ЛРД - Мездра” .
  2. Отчет на Контролно – ревизионната комисия  на Сдружението.
  3. Приемане на финансов план за 2011 г. на Сдружението.
  4. Определяне размера на членския внос за 2012 г
  5. Избор  на  нови  ръководни  органи.

  Норма на представителност : 1 бр. делегат на 15 бр. членове

  При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе след 1 час, на същото място при същия дневен ред.

   

  Председател : /инж. Генади Събков/